แนวโน้มผลงานของปัญญ์

Conference

การนำเสนอบทความของปัญญ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Publish Year International Conference 2
2019 inนางสาวพจณิชา อนัคกุล, inนายปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต, inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, อาจารย์, inนางสาวอรวรรณ ลิ้มศิวิลัย, inดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, อาจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "HIGHER DOSE OF ITRACONAZOLE FOR THE TREATMENT OF ATYPICAL CUTANEOUS CRYPTOCOCCOSIS IN A CAT", Kasetsart University International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 inนางสาวกษมาภรณ์ หุตะจินดา, inดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ, อาจารย์, inนายปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต, inปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร, exWijit Sutthiprapa, exMardsupar Jongputisiri, "Diagnosis of esophageal fungal granuloma in a two-year-old dog", Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations-Tokyo 2019, 25 - 29 กันยายน 2019, โตเกียว ญี่ปุ่น
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=620127]