แนวโน้มผลงานของธนศักดิ์

Journal

บทความของธนศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาศาสตร์

Publish Year National Journal 3
2021 inดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบเสียงผู้พูดภาษาไทยด้วยระยะทางแบบยูคลิก: กรณีศึกษาค่าทางกลสัทศาสตร์ด้านระยะเวลา", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 173-188
2020 inดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์, อาจารย์, exพิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์, exธีราภรณ์ รติธรรมกุล, "การวิเคราะห์พฤติกรรมอสมมาตรในการออกเสียง ภาษาที่สองตามแนวทฤษฎีอุตมผล: กรณีศึกษาการออกเสียง /N/ ในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย", ภาษาและภาษาศาสตร์ , ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 27-53
2019 exสวันนีย์ โพธิ์นิ่มแดง, inดร.คเชนทร์ ตัญศิริ, อาจารย์, inดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์, อาจารย์, "การขยายความหมายของคำว่า?ในคังโยขุภาษาญี่ปุ่น: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน", วารสารญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 89-101

Conference

การนำเสนอบทความของธนศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2019 inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์, exเมธิญญา มัดธนู, inดร.ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์, อาจารย์, "การวิเคราะห์คำถามของร้านค้าออนไลน์เพื่อประยุกต์ใช้ในระบบแชทบอท", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม, 29 พฤศจิกายน 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=620023]