แนวโน้มผลงานของอดิศร

Journal

บทความของอดิศร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

บทความแต่ละ Quartile ของอดิศร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

บทความแต่ละ TCI Group ของอดิศร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, exโสรดา ฮั่วจั่น, inดร.อดิศร ไชยบาง, อาจารย์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.ลักษณา กันทะมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระจายของยีนดื้อยาปฏิชีวนะจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง คลองท่าสาร- บางปลา ปี 2561", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 60-75

Conference

การนำเสนอบทความของอดิศร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.อดิศร ไชยบาง, อาจารย์, exHugo A. Volkaert, "Genome assembly of heterozygous tropical trees - will the real (pan)genome stand up?", Bioinformatics: from Algorithms to Applications (BiATA 2020), 27 กรกฎาคม 2020, Saint Petersburg สหพันธรัฐรัสเซีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=620016]