แนวโน้มผลงานของโชคชัย

Journal

บทความของโชคชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2018 inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, inนางพลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิชาพลศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 87-94
2018 inนางสาวกนกวรรณ เหลืองน้ำเพ็ชร, อาจารย์, inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, exสมโภช เหล่าเหมมณี, inนางสาวณัฏฐิณี สังขวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอานนท์ พึ่งสาย, exศิริภัทรา สุขศรี, inนางพลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑาทิพย์ ยอดดี, inดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมกิจกรรมการกระโดดยางสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 95-160
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610112]