Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยานและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  แนวโน้มผลงานของอุษารดี

  Journal

  บทความของอุษารดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  บทความแต่ละ Quartile ของอุษารดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  บทความแต่ละ TCI Group ของอุษารดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  Publish Year National Journal 5
  2024 exสถาวิทย์ สุวรรณรัตน์, inดร.พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, "การประเมินศักยภาพและความต้องการของผู้มาเยือน ต่อเส้นทางศึกษาธรรมชาติชมน้ำตกโตนงาช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา", วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 157-173
  2023 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, "การพัฒนาแบบวัดความเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศชาวไทย", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 221-231
  2022 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์, inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่", วารสารศิลปการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 2208-2228
  2021 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำหนดอัตลักษณ์แบรนด์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งตามคุณค่าและอัตลักษณ์ของพื้นที่", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 86-98
  2021 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, "ความหลากหลายของแรงจูงใจการท่องเที่ยวสวนสัตว์ กรณีศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่", วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 121-130

  Conference

  การนำเสนอบทความของอุษารดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  Publish Year National Conference 3
  2022 exสิตานันท์ สงนุ้ย, inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินการจัดการการท่องเทียวเชิงนิเวศโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2020 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชรินรัตน์ นาคเกต, "ประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับและคาดหวังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันหลังการประกาศใช้มาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย, 1 มีนาคม 2020, ราชบุรี ประเทศไทย
  2020 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, "ศักยภาพของชุมชนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=610005]