แนวโน้มผลงานของสิทธิกานต์

Journal

บทความของสิทธิกานต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

บทความแต่ละ Quartile ของสิทธิกานต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

บทความแต่ละ TCI Group ของสิทธิกานต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพชร สุขสุเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวระวีมาศ วัฒนศักดิ์, อาจารย์, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิตาภา บัวเกษ, อาจารย์, inนายสิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์, อาจารย์, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crude Oil Price Behavior: Random Walk, Mean Reversion, and Is there a Presage of Thailand Inflation?", International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019, หน้า 96-100

Conference

การนำเสนอบทความของสิทธิกานต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.สิทธิเดช บำรุงทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพชร สุขสุเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวระวีมาศ วัฒนศักดิ์, อาจารย์, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิตาภา บัวเกษ, อาจารย์, inนายสิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์, อาจารย์, inดร.ฐิติมา ไชยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Crude Oil Price Behavior: Random Walk, Mean Reversion, and Is There a Presage of Thailand Inflation?", International Conference on Economics and Business Research (ICEBR-2019), 25 - 26 มิถุนายน 2019, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600073]