แนวโน้มผลงานของวรินทร์พร

Journal

บทความของวรินทร์พร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Heavy Metals in Sediments and Water at the Chao Phraya River Mouth, Thailand", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 33-44

Conference

การนำเสนอบทความของวรินทร์พร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Cadmium, Lead, Mercury, Nickel and Zinc in Bottom and Suspended Sediment in Chao-Phraya River Mouth Area", The International Symposium on Urban Water Management in Southeast Asia Institute of Technology of Cambodia (23 Feb 2018), 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2018, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2017 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Mercury in Water, Suspended Solid and Sediment in Chao-Phraya River Mouth Area", The 4th EnvironmentAsia International Conference, 21 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2022 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัญชิสา สมประสงค์, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสื่อมสภาพของพลาสติก LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) ภายใต้การจำลองสภาวะทดสอบแบบแห้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารยา คงขวัญเมือง, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปริมาณ รูปร่าง และขนาด ไมโครพลาสติกในโรงควบคุมคุณภาพน ้ากรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฎา สุริศรี, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาชนิดปริมาณและลักษณะของขยะทะเลบริเวณเกาะสีชังประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณทิวา จิตรชวาล, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดไมโครพลาสติกในโรงควบคุมคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exพิชญุตม์ บัวทอง, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนรูปของชิ้นโฟมโพลีสไตรีนภายใต้สภาวะแวดล้อม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 , 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exธุวานนท์ มิ่งเจริญผล, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600061]