Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2558

  แนวโน้มผลงานของเกษศิณี

  Journal

  บทความของเกษศิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาศิลปศาสตร์

  Publish Year National Journal 3
  2022 inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, "ผลกระทบของการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ SETCLMV", วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 84-94
  2022 exวัสสรา หัตถะกิจ, inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 46-64
  2016 inนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์, inนายสมยศ วิวรรธน์อภินัย, อาจารย์, inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์, inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, "การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในการรับ-จ่ายสินค้าคงเหลือตามแนวคิดของ COSO : กรณีศึกษาหน่วยงานผลิตและจำหน่ายยา", Veridian E-Journal, Silpakorn University , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 99-107

  Conference

  การนำเสนอบทความของเกษศิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาศิลปศาสตร์

  Publish Year National Conference 8
  2022 inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, exกัญญารัตน์ ขุนพิลึก, exกมลลักษณ์ ประทุมเทือง , exโกลัญญา เกรียงไกรเลิศ, exณัฐธิดา หุ่นรูปหล่อ, exธนิดา วุฒิเกตุ, "อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ", Business Administration National Innovation Conference: BANIC 2022, 19 สิงหาคม 2022, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2019 inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, exกรรณิกา ปัญญาโรจนกุล, exจินตนา ป้านสวาท, exณัฐพร พื้นดอนเค็ง, "การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, Kampaeng sean นครปฐม ประเทศไทย
  2019 inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, exกิตยาภรณ์ ธนนภากุล, exจุฑาภรณ์ จันทร์ซ้าย, exนภัสวรรณ ดิษกุล, exอินทัช เสริมวิลาสกุล, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุฏิ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, Kampaeng sean นครปฐม ประเทศไทย
  2018 inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, exกาญจนา กิ่งเกษม, exจุฑามาศ ครุฑใจกล้า, exนิรันตราวรรณ ธนวิจารณ์ , exปิยวัฒน์ ผูกรักษ์ , exมาริษ สุวรรณวงศ์ , "การวัดคุณภาพกำไรจากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2018 inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, exณัฐพล จั่นแย้ม, exนภัสวรรณ อัตถโกวิทย์วงศ์, exศิริรัตน์ บัตรพรรธนะ, exอภิญญา ธีรกุลวาณิช, exอนุชิต ศรีกัสสป, "การศึกษาผลการวิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผลของสมาชิกสหกรณ์ตามทฤษฎี CAMELS ANALYSIS", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2017 inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, exฉัตรชยา กาญจนานุประดิษฐ์, exปรีนันท์ สุขเกษม, exพชรพรรณ ปานมา, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัญชี ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 , 7 - 8 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, exแก้ววลี ทับทิมทอง, exณัฐธิดา แสงประไพ, exภานุชนารถ ผ่องนพคุณ, exมัทนา มณีโชติ, "ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทำบัญชีของสำนักงานบัญชี ในเขตภาคกลางตอนล่าง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 inนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์, inนางสาวเกษศิณี ตั้งอั้น, อาจารย์, inนางสาวชุดาพร สอนภักดี, อาจารย์, inนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์, inนายสมยศ วิวรรธน์อภินัย, อาจารย์, exนายนันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์, "การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600057]