Person Image

  Education

  • น.ม. (กฎหมายการเงินและภาษีอากร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555
  • น.บ. (กฎหมาย)

  แนวโน้มผลงานของสุรัสวดี

  Journal

  บทความของสุรัสวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์

  บทความแต่ละ Quartile ของสุรัสวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์

  บทความแต่ละ TCI Group ของสุรัสวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์

  Publish Year National Journal 6
  2022 inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาการคุ้มครองชั่วคราวในคดีผู้บริโภค", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 81-99
  2020 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลสิทธิ จิระสันติมโน, "วิวัฒนาการความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับศพในประเทศไทย", วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 73-90
  2019 inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 91-108
  2018 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนงศักดิ์ วิเศษรจนา, "การปรับปรุงแนวทางพิจารณาคดีค้ามนุษย์ อันเนื่องมาจากปัญหาการตีความในดุลพินิจของศาล เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ", รมยสาร, ปีที่ 16, ฉบับที่ พิเศษ2561, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 329-354
  2017 inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิการคุ้มครองผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในคดีอาญา", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 6, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 67-79
  2017 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลสิทธิ์ จิระสันติมโน, "ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับหมิ่นประมาทและดูหมิ่นในกฎหมายอาญา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุยลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2017, หน้า 58-94

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุรัสวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาสังคมศาสตร์

  Publish Year National Conference 1
  2017 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17: "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน", 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600037]