แนวโน้มผลงานของนภสม

Journal

บทความของนภสม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

บทความแต่ละ Quartile ของนภสม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

บทความแต่ละ TCI Group ของนภสม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, exปรัศนี ทิพย์รักษา, exชลทิชา จันทร์แจ่ม, exธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี, "การประเมินมูลค่าทางเลือกของเกษตรกรผู้ปลูกผักต่อการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม", วารสารสุโขทัย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-16

Conference

การนำเสนอบทความของนภสม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Personality in contingent valuation interviews: The predictive power of narrow versus broad trait measures", The 7th Congress of the East Asian Association of Environmental and Resource Economics (EAAERE), 5 - 7 สิงหาคม 2017, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 6
2020 exพนิตนันท์ โรจนศุภมิตร, inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารียา โอบิเดียกวู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตให้ดูดทรายที่เหมาะสม กรณีศึกษาแม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exณัฐวดี รุ่งเจริญ, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายสาหรับพื้นที่ทำการเกษตรส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรร:กรณีศึกษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 26 มิถุนายน 2019, ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exปวิตรา ตรีณาวงษ์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมละความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อถุงใยสับปะรดแบบไม่ถักทอในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”, 14 มิถุนายน 2019, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อการลดมลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวของครัวเรือนในจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับมลภาวะทางอากาศของกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอิสริยะ เศรษฐวัตน์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่เงาะโรงเรียนของเกษตรกร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้ง ที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 30 มิถุนายน 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600027]