แนวโน้มผลงานของสุภิญญา

Journal

บทความของสุภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

บทความแต่ละ Quartile ของสุภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

บทความแต่ละ TCI Group ของสุภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

Publish Year International Journal 1
2023 exนางสาวสุพัตรา ยางยวน, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTHANAKORN SANTANATANON, "THE DEVELOPMENT OF COMPETENCY FOR UNDERSTANDING ENGLISHWORD MEANING FROM CONTEXT BY USING C (2) QU TECHNIQUE FORTENTH-GRADE STUDENTS", RUSSIAN LAW JOURNAL, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6s, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 344-349
Publish Year National Journal 11
2023 exSothon Chhoeut, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrating TikTok with Communicative Activities to Enhance Grade 10 Students’ English-Speaking Skills at Hun Sen Mongkolborey High School, Cambodia", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 1-22
2022 exอาช์ว เรืองตระกูล, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inนายโชคชัย เตโช, อาจารย์, exศศิธร เรืองตระกูล, "การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคนิค DR-TA", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 4-12
2022 inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถอดบทเรียนการจัดค่ายภาษาอังกฤษของนิสิตครูผ่านการเรียนรู้เชิงประสบการณ์", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 306-325
2022 exชรินรัตน์ แดงนา, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inนายโชคชัย เตโช, อาจารย์, exศศิธร ศรีพรหม, "การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการจับใจความ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 23-30
2021 inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, exนิตยา แสงชื่น, "การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุ", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 62-77
2021 exณัฐนนท์ ภู่ตระกูล, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inนายโชคชัย เตโช, อาจารย์, exศศิธร ศรีพรหม, "การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกมประกอบการสอนในนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 91-97
2021 exอภิสรา พงษ์ชาติ, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inนายโชคชัย เตโช, อาจารย์, exศศิธร ศรีพรหม, "การใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 98-105
2019 inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, exดร.ศศิธร ศรีพรหม, exนางสาววิภาวิณี พันธุตา, "The development of reading comprehension for 7th-grade students by using Directed Reading Thinking Activity (DR-TA)", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 10-18
2019 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิตยา แสงชื่น, exสุดารัตน์ วัดปลั่ง, "การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 125-139
2019 exธนกร สันทนตานนท์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศศิธร ศรีพรหม, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, "The Development of English Paragraph Writing Skills of Mathayomsuksa 5 (Grade 11) Students through the Process Approach", ศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 95-102
2018 inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวระยะสั้นโดยใช้สถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี", Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 1374-1388

Conference

การนำเสนอบทความของสุภิญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

Publish Year International Conference 7
2023 exนางสาวสุพัตรา ยั่งยืน, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนกร สันทนตานนท์, อาจารย์, "The Development of Competency for Understanding English Word Meaning from Context by Using C(2)QU Technique for Tenth-Grade Students", International Conference on Education and Technology (IC-ET-2023), 11 มีนาคม 2023, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2020 inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโยทกา จีนเจริญ, exศศิธร ศรีพรหม, "The Development of Supplementary English Writing Skill Exercise Package for8th-grade Students, Phothawatthanasenee School", Education and Development Conference 2020, 13 - 15 มีนาคม 2020, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, exนฤมล มหาดไทย, exศศิธร ศรีพรหม, "The Development of Supplementary Communicative English Listening Exercisesfor 8th Grade-students", Education and Development Conference 2020, 13 - 15 มีนาคม 2020, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, exปาณิสา เคหะรักษ์, exศศิธร ศรีพรหม, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of the Effect of Using Storytelling Technique with English Tales on the Achievement and Retention in Learning Vocabulary of Mathayomsuksa 1 Students", Education and Development Conference 2020, 13 - 15 มีนาคม 2020, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, exเจนจิรา มารุ่งเรือง, exศศิธร ศรีพรหม, "A Comparison of English Reading Comprehension Skill by Using Graphic Organizer and Traditional Teaching Model of Grade 10 of Watraikhing Wittaya School", Education and Development Conference 2020, 13 - 15 มีนาคม 2020, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vocabulary Size of English Education Freshmen and Sizes of Secondary School Attended", The 6th International Conference Materials on Education (ICE 2019), 22 มิถุนายน 2019, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2019 exวิภาวิณี พันธุตา, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศศิธร ศรีพรหม, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, "The development of reading comprehension for 7th-grrade students by using Directed Reading Thinking Activity (DR-TA)", International Symposium on Language, Linguistics, Literature and Education (ISLLLE 2019), 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2019, Fukuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2019 exTHANAKORN SANTANATANON, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Developing and Validating Scoring Rubrics for the Assessment of Paragraph Writing of Mathayomsuksa 5 Students", The 16th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Conference: joint International Undergraduate Conference on Education, 19 กันยายน 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, "การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการงานเกษตร กำแพงแสน ปี 2560 สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, 8 ธันวาคม 2017, คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590172]