Person Image

  Education

  • Ph.D.(Bioresource and plant production science), Ehime university, ญี่ปุ่น, 2555

  แนวโน้มผลงานของนฤมล

  Journal

  บทความของนฤมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  Publish Year International Journal 7
  2016 exผศ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข, exผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา , inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.อนันต์ พลธานี, "Photosynthetic efficiency of PSII and growth of young rubber tree (Heven brasilensis) planted with Mucuna (Mucuna bracteata) cover crop", KKU Research Journal , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 12-27
  2020 exผศ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข, exNetnapha Sumthonglang, exChortip Kantachot, exWatanachai Lontom, exPiyada Theerakulpisut, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of High Temperature and Light Intensity on Physiologyand Morphology in Young Dipterocarpus alatus Roxb. Leaf", Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, หน้า 193-206
  2020 exSaysongkram Sayavong , inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเริงศักดิ์ กตเวทิน, exชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, exสิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า, exOszeald, J., exFierret, A., "Recent Co-occurring Expansion of Rubber Tree Plantations and Land Use/Land Cover Change in Luangnamtha District, Northern Laos", International Journal of Geoinformatics, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 85-101
  2019 inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewjampa, N., exKatawatin, R., exIwai, C.B., exMoukomla, S., exOszwald, J., exPierret, A., "Mapping rubber stand ages in luangnamtha district (Northern laos) using NDVI and LSWI from landsat images", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019
  2017 exMalinee Phonsuwan, exMin Ho Lee, exByeong Eun Moon, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHyeon Tae Kim, "Comparison of the Capability of Different Composts Based on Available Nutrients and Heavy Metals for Chrysanthemum Cultivation", Journal of Residuals Science & Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 67-72
  2016 inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNipaporn Chaisri, exChuleemas Boonthai Iwai, "Comparison of the Water Footprint of Cassava and Sugarcane in Northeast, Thailand", IJERD – International Journal of Environmental and Rural Development , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 18-23
  2016 exAjcharawadee Kruapukdee, exChuleemas Boonthai Iwai, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Earthworm Communities and Activities in Rice Ecosystem under Different Soil Salinity Levels in Northeast Thailand", IJERD – International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 169-173
  Publish Year National Journal 5
  2022 exกิตติมา ทองรอบ, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล, อาจารย์, "ผลของการใช้ที่ดินต่อคุณภาพน้ําบางประการบริเวณลุ่มน้ําสาขาลําภาชี", วนศาสตร์ไทย, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 35-47
  2019 exพุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรจนา ตั้งกุลบริบูรณ์, "ผลของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อการกักเก็บคาร์บอนในดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยห้วยหินดาด จังหวัดระยอง", วารสารวนศสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 83-97
  2018 exวรพัชร วิชัยสุชาติ, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์, "การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดิน บริเวณพื้นที่ป่าชนิดต่างๆ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 61-77
  2018 exศศิธร เพียนเลิศ, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง โดยใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา บริเวณลุ่มน้ำสาขาเชิญ", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 67-83
  2016 exผศ.พฤกษา หล้าวงษา, exพรทิพย์ พุทธโส, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Microbial and physical-chemical properties as influenced by land use change in the conversion of cassava into rubber tree plantation system", KKU Research Journal , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 36-43

  Conference

  การนำเสนอบทความของนฤมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาอนุรักษวิทยา

  Publish Year International Conference 1
  2018 exผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา, exพรทิพย์ พุทธโส, exผศ.ดร.อนงนาฎ ศรีประโชติ, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศักดิ์สิทธิ์ กิจขยัน, "Soil macronutrients and abundance of soil bacteria in two rubber plantations and a forest area in the Chee watershed area", International conference on sustainable agriculture (ICSA), 20 - 21 กันยายน 2018, มาเลเซีย
  Publish Year National Conference 2
  2018 exชุติมา เทียมสินวัฒนชัย, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าปริมาณน้ำท่าและคาดการณ์พื้นที่น้ำท่วมภายใต้การผันแปรของปริมาณน้ำฝน โดยใช้แบบจำลอง RRI บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำยม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
  2017 exธีรศักดิ์ ศิริพันธ์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, inดร.นฤมล แก้วจำปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเคลื่อนที่ของความเค็มและความสัมพันธ์ระหว่างค่าการนำไฟฟ้ากับสมบัติดินบางประการ บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำที่สูง จังหวัดน่าน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560, 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590122]