Person Image

  Education

  • ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  แนวโน้มผลงานของนพวรรณ

  Journal

  บทความของนพวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  Publish Year International Journal 3
  2020 exChalisa Tudsanaton, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, exChulabut Chanthasoon, exSiwanat Thaipakdee, "Limiting factors of durian rind composting by natural technology during the wet period", Ecology, Environment and Conservation, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2020, หน้า 590-598
  2018 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, exChatri Nimpee, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, exPavin Wichittrakarn, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, exSakonwan Mokatip, "Influence of Rainfall Distortion on Hydrograph Lag Time of Naturally Full-Covered Hill-Evergreen Forest Watershed in Mountainous Land", EnvironmentAsia, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 45-64
  2015 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, "Grass filtration in parallel with VFCW technology for community wastewater treatment trough the King's initative nature-by-nature process", Water Practice and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 633-643
  Publish Year National Journal 7
  2021 exกชกร น้ำด้วง, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-12
  2020 exพรพรรณ เยาวยอด, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ตะกอนดินจากกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียอุตสาหกรรม", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 53-64
  2020 exวิศวพงศ์ วุฒิพุธนันท์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "แผ่นกรองเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ายางพาราธรรมชาติเป็นตัวประสานเพื่อบาบัดสีย้อมรีแอคทีฟในสารละลาย", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 54-64
  2020 exสุวนันท์ เทศทอง, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "การส่งเสริมกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพในแหล่งน้าเสียชุมชนที่มีไนโตรเจนสูง โดยเพิ่มแหล่งคาร์บอนภายนอก", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 12, ฉบับที่ 24, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 211-222
  2020 exพัทธ์นดา นาคา, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 173-198
  2019 exพิมพ์นารา แสงขาว, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "การตรึงโลหะหนักในกากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสียชุมชนแบบตะกอนเร่งด้วยเปลือกไข่ไก่เพื่อการปลูกข้าว", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) , ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 10-21
  2017 exนางสาวหวานใจ หลำพรม, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 20, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 313-331

  Conference

  การนำเสนอบทความของนพวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  Publish Year International Conference 20
  2019 exวาสนา จรรยา, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, "The Possibility of Compost Pots Production from Vegetable-Fruits Waste as Composting Materials", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 exชาลิสา ทัศนาธร, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "Microbial Phenomena of Natural Composting in Raining Season", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exศิวนาถ ไทยภักดี, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสาวลักษณ์ บุญมั่ง, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, exภาคิน มาสกุลรัตน์, "Creating Community Participation for Prototype Community of Sludge Utilization in Economic Crop Cultivation", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exภาวิน วิจิตรตระการ, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "Management of Arsenic Contamination in Phusawan Watershed,Phetchaburi Province", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exกมลชนก ครฑธา, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, exศิวนาถ ไทยภักดี, "Utilization possibility of Leachate from Durian Rind Composting for Growing Eatable plants", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 exแปร์ล่า มุก เดอลาคาซ่า, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, "Characteristic Classification of Plastic Wastes from Tourism City:A Case Study of Chanthaburi Province", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศิวนาถ ไทยภักดี, exนายจุลบุตร จันทร์สูรย์, exนางสาวดลยรัตน์ สืบวงษ์รอด, "Applicable Granule Sludge from Wastewater Treatment Process of Cassava Starch Factory for Energy Generating and Construction Materials", The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 11 - 14 มีนาคม 2018, Annapolis แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
  2018 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inนายนาวี จันทร์วงษ์, exภาวิน วิจิตรตระการ, exวรกาย อุส่าห์, exนนทพร ประเสริฐกุล, exวิรุฬห์ สัมลีราช, "Utilization of Community Wastewater and Sewage Sludge for Economic Cropping in Phetchaburi Province, Thailand", The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 13 - 14 มีนาคม 2018, แอนนาโปลิศ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
  2018 exนายจุลบุตร จันทร์สูรย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "Rice-Straw Lining on Inner Walls of Composting Boxes to Regulate Heat Storage for Thermophilic Microorganism Functions in Digesting Organic Garbage", The 33rd International Conference on Solid Waste Technology and Management, 11 - 14 มีนาคม 2018, Annapolis แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
  2018 exนางสาววรัชยา สุขขะ, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, อาจารย์, "Effect of Cattail (Typha angustifolia Linn.) age on Arsenic Removal from Phu Sawan Reservoir Sediment Using Constructed Wetland", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exนางสาวอำภา ลดาดก, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of Sludge from Waterworks Plant for Compacted Charcoal Production", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exนางสาวดาวเรียม เสริมศิริ, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of Waterworks Sludge in Clay Brick Production", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
  2018 exKhanittha Janthai, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, exSaowalak Boonmang, "Potential Development of Solid Waste Management for Local Administration Organizations Officers", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exSomkamon Onsawai, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, exSaowalak Boonmang, "Learning Program on Municipal Solid Waste Management for Natural Resources and Environmental Protection Volunteer Groups", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพฯ
  2016 inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, exนางสาวมัลลิกา ศรีชมภู, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "Potential Impact of UV on Blooming Cyanobacteria toward Herbivore Fishes in Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System, Thailand", The 18th International Conference on Environment and Water Resource Management, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
  2016 inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exนางสาวเสาวลักษณ์ บุญมั่ง, exนางสาวทวีพร กัณณีย์, exนางสาวศิวนาถ ไทยภักดี, exนายนาวี จันทร์วงษ์, exนายชาตรี นิ่มปี, "Utilization of Beverage Sludge for Compensating Chemical Fertilizer for Growing Vegetables on Garden nearby Beverage Production Plant at Bangkok Urban Fringe", The 18th International Conference on Environment and Water Resource Management, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
  2016 exนายจุลบุตร จันทร์สูรย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exนางสาวศิวนาถ ไทยภักดี, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "Open Lids and Watering into Concrete Box Technology for Enhancing Aerobic Process to Digesting Organic Waste in Producing High Content of Solid Compost", The 18th International Conference on Environment and Water Resource Management, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, โตเกียว ญี่ปุ่น
  2016 exปุณณภากีตาร์ สมบุญ, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exThanit Pattamapitoon, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, exศิวนาถ ไทยภักดี, exอัจฉรา นาไชยบูรณ์, "Roles of Entrapment Fish Fatty As Removed From Plasom Manufactory In Wastewater Treatment Efficiency And Heat Generating", 6th International Conference on Biotechnology for the Wellness Industry 2016 (ICBWI 2016), 16-17 August 2016, Equatorial Hotel, Melaka, Malaysia., 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka มาเลเซีย
  2016 exบุณฑริกา นาคนาม, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exธนวัฒน์ จินจารักษ์, exมัลลิกา ศรีชมภู, "Performance of Circular Concrete Tanks on Generating Anaerobic Process for Treating High Organic and Fatty Content of Pla Som Cookery Wastewater", 6th International Conference on Biotechnology and Wellness Industry (ICBWI2016), 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka มาเลเซีย
  2016 exพรรณวดี เพ็ชรสามสี, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exภาวิน วิจิตรตระการ, exพงษ์อิศรา ร้อยลาภ, "Long-Term Contaminated Soils on Retardane Process of Bacterial Organic Digestion for Treating Pla Som Cookery Wastewater through Vertical Flow Constructed Wetland", 6th International Conference on Biotechnology and Wellness Industry (ICBWI2016), 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka มาเลเซีย
  Publish Year National Conference 3
  2020 exชาลิสา ทัศนาธร, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณและสกุลแบคทีเรียในน้ำชะขยะอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ประโยชน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2020 exสุวิมล บัวพรหม, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุกลบทับในากรทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2020 exนางสาวอรพรรณ วงศรีแก้ว, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพในระยะยาวของบึงประดิษฐ์เพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590065]