Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง, ไทย, 2544
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  แนวโน้มผลงานของณรงค์ฤทธิ์

  Journal

  บทความของณรงค์ฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  Publish Year International Journal 2
  2020 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Cost-Resource Replacement Trade-off Algorithm for Multi-Skilled Resource Scheduling", International Journal of Engineering Research and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 212-228
  2019 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, อาจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, "Minimum Cost Method for Multiskilled Resource Scheduling", International Journal of Engineering Research and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 2614-2626
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590045]