แนวโน้มผลงานของวรญา

Journal

บทความของวรญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, "Productivity Improvement of Motorcycle Headlight Assembly through Line Balancing Using Simulation Modeling: A Case Study", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 12-25
2018 exChuleeporn Kusoncum, exKanchana Sethanan, exErni Puspanantasari Putri, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, "Simulation-based Approaches for Processes Improvement of the Sugar Mill Yard Management System: A Case Study of Sugar Industry in Central Region of Thailand", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 320-331
2016 exรศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, "Multi-objective particle swarm optimization for mechanical harvester route planning of sugarcane field operations", European Journal of Operational Research, ปีที่ 252, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2016, หน้า 969-984
Publish Year National Journal 3
2021 inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, "การจัดตารางการใช้ห้องเรียนเพื่อลดภาระการทำความเย็นโดยประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม: กรณีศึกษา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 717-730
2018 exนางสาวปาณิสรา นันดี, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, "การหาจำนวนรถบรรทุกอ้อยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถตัดอ้อยด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR), ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 22-30
2017 inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค", วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย (Thai Industrial Engineering Network Journal), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 17-24

Conference

การนำเสนอบทความของวรญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, exAnusasok Raksayot, "Mathematical programming model of biomass-to-electricity generation: a case study in Suphan Buri Province", The 11th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 26 - 27 เมษายน 2018
Publish Year National Conference 2
2017 exนางสาวปาณิสรา นันดี, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนรถบรรทุกอ้อยที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถตัดอ้อย", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17, 19 - 23 ตุลาคม 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exอ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590036]