Person Image

  Education

  • Ph.D. in Linguistics, University of Wisconsin-Milwaukee, สหรัฐอเมริกา, 2558
  • MA in English as an International Language, Chulalongkorn University, ไทย, 2549

  แนวโน้มผลงานของศิริพร

  Journal

  บทความของศิริพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาต่างประเทศ

  Publish Year International Journal 1
  2019 inดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์, อาจารย์, "บทบาทของภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นในการเผยแพร่วารสารวิชาการในประเทศไทย", Manusya, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2019, หน้า 335-357
  Publish Year National Journal 2
  2018 exกนิษฐา บุญประคอง, exกฤติยาณี เหล่าสายเชื้อ, inดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์, อาจารย์, "พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018
  2017 inดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์, อาจารย์, "คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017

  Conference

  การนำเสนอบทความของศิริพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาต่างประเทศ

  Publish Year National Conference 1
  2022 exนางสาวศิรประภา คำเพราะ, inดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์, อาจารย์, "การใช้กลวิธีการนำเข้าสู่การกล่าวสุนทรพจน์ TED Talks", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=590025]