Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อ.ด.ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2561

  แนวโน้มผลงานของวิภาดา

  Journal

  บทความของวิภาดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  บทความแต่ละ Quartile ของวิภาดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  บทความแต่ละ TCI Group ของวิภาดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  Publish Year National Journal 12
  2023 exวิริยวิศศ์ มงคลยศ, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โควิทกถา: กลวิธีทางภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในปริจเฉทบทพระธรรมเทศนาว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 151-189
  2023 exชาญวิทย์ เยาวฤทธา, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“สุขจะเสี่ยง” ความหวังรายปักษ์ของมวลชน: การศึกษาบทบรรณาธิการในนิตยสารใบ้หวยตามแนวปริจเฉทวิเคราะห์", วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 51-106
  2022 exกรพัฒน์ โรจน์ธนานันต์, exภควดี จรูญไพศาล, exอิทธินี โพธิปักษ์, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก.", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , ปีที่ 14, ฉบับที่ 27, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 1-13
  2021 exธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัจนกรรมในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 91-104
  2021 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”: การโน้มน้าวใจในปริจเฉทการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)", วรรณวิทัศน์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 62-104
  2021 exขวัญทิพย์ อรุณรุวิวัฒน์, exธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์, exสุรเดช พิมไทย, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "กลวิธีทางภาษาที่ใช้บริภาษในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์: กรณีศึกษาประเด็นปัญหาความรักของนักแสดงหญิงและนักร้องชาย", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 103-120
  2021 exฐาปนี สีทาจันทร์ , exนัทธมน คภะสุวรรณ, exจุฬาลักษณ์ ลาพานิชย์ , inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่ออารมณ์ขันในรายการ“ตามใจตุ๊ด”", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 274-298
  2020 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดีอนา คาซา, อาจารย์, "แดร็กควีน: การนำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชุว์ “Drag Race Thailand”", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 160-187
  2018 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์", วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 177-201
  2017 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างความเป็นผู้ใหญ่–ความเป็นเด็กในหนังสือชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”", วารสารอักษรศาสตร์ , ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 104-126
  2016 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อาหารกับการประกอบสร้างมายาคติความเป็นชายรักสุขภาพในนิตยสาร Men's Health", มนุษยศาสตร์สาร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 172-207
  2016 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างความเป็นชาย–ความเป็นหญิง ในหนังสือชุด "เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก"", รมยสาร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 27-34

  Conference

  การนำเสนอบทความของวิภาดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาภาษาไทย

  Publish Year National Conference 3
  2019 inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "“ชีวิตในเมืองไทย”: ปริจเฉทเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 24 - 25 มกราคม 2019, อำเภอเมืองพะเยา พะเยา ประเทศไทย
  2019 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "อุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์", การประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 9, 21 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "“เก่ง ดี มีสุข”: ภาษากับค่านิยมการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในเว็บไซต์รักลูก", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล, 10 มิถุนายน 2019, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580169]