Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  แนวโน้มผลงานของวิภาดา

  Journal

  บทความของวิภาดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาไทย

  Publish Year National Journal 9
  2021 exธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์, inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, "วัจนกรรมในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 91-104
  2021 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, "“เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”: การโน้มน้าวใจในปริจเฉทการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)", วรรณวิทัศน์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 62-104
  2021 exขวัญทิพย์ อรุณรุวิวัฒน์, exธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์, exสุรเดช พิมไทย, inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "กลวิธีทางภาษาที่ใช้บริภาษในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์: กรณีศึกษาประเด็นปัญหาความรักของนักแสดงหญิงและนักร้องชาย", วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 103-120
  2021 exฐาปนี สีทาจันทร์ , exนัทธมน คภะสุวรรณ, exจุฬาลักษณ์ ลาพานิชย์ , inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสื่ออารมณ์ขันในรายการ“ตามใจตุ๊ด”", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 274-298
  2020 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, inนางสาวดีอนา คาซา, อาจารย์, "แดร็กควีน: การนำเสนอตัวตนของผู้เข้าแข่งขันในรายการเรียลลิตี้โชุว์ “Drag Race Thailand”", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 160-187
  2018 inนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, "กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์", วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 177-201
  2017 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างความเป็นผู้ใหญ่–ความเป็นเด็กในหนังสือชุด “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก”", วารสารอักษรศาสตร์ , ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 104-126
  2016 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, "อาหารกับการประกอบสร้างมายาคติความเป็นชายรักสุขภาพในนิตยสาร Men's Health", มนุษยศาสตร์สาร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 172-207
  2016 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างความเป็นชาย–ความเป็นหญิง ในหนังสือชุด "เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก"", รมยสาร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 27-34

  Conference

  การนำเสนอบทความของวิภาดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาไทย

  Publish Year National Conference 3
  2019 inนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, "“ชีวิตในเมืองไทย”: ปริจเฉทเรื่องเล่าของนิสิตชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 24 - 25 มกราคม 2019, อำเภอเมืองพะเยา พะเยา ประเทศไทย
  2019 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "อุปลักษณ์ที่ใช้ในรายการเดอะเฟซไทยแลนด์", การประชุมวิชาการ SMARTS ครั้งที่ 9, 21 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์, "“เก่ง ดี มีสุข”: ภาษากับค่านิยมการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในเว็บไซต์รักลูก", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล, 10 มิถุนายน 2019, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580169]