แนวโน้มผลงานของเมษยะมาศ

Journal

บทความของเมษยะมาศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตววิทยา

Publish Year International Journal 11
2021 exYostawonkul, J, exNittayasut, N, exPhasuk, A, exJunchay, R, exBoonrungsiman, S, exTemisak, S, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, exPhoolcharoen, W, exYata, T, "Nano/microstructured hybrid composite particles containing cinnamon oil as an antibiotic alternative against food-borne pathogens", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 290, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021
2020 exThongaram, P, exBorwornpinyo, S, exKanjanasirirat, P, exJearawuttanakul, K, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, อาจารย์, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and anticancer activity evaluation of benzo[6,7]oxepino[3,2-b] pyridine derivatives", TETRAHEDRON, ปีที่ 76, ฉบับที่ 39, กันยายน 2020, หน้า 13147
2020 exจุฑารัตน์ วัยวัฒน์, exพิมพ์ชนก กาญจนะ, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, อาจารย์, "Tooth desensitizing calcium phosphate composite gelatin-based gel", Journal of Bioactive and Compatible Polymers, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2020, หน้า 491-503
2020 exจุฑารัตน์ วัยวัฒน์, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exชญาดา เทียนไชย, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, อาจารย์, "Fabrication of calcium phosphate composite polymer/SLS-stabilized emulsion-based bioactive gels and their application for dentine tubule occlusion", Journal of Oral Biosciences, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 64-71
2019 exจุฑารัตน์ วัยวัฒน์, inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, อาจารย์, exพรนภา ช่างพงษ์พันธุ์, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, exชญาดา เทียนไชย, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of calcium phosphate composite organogels by using castor oil and sorbitan monopalmitate based for dentine occlusion material", IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 625, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 012024-124-128
2019 exMohammad Hossein Azarian, exPloenpit Boochathum, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, "Biocompatibility and biodegradability of filler encapsulated chloroacetated natural rubber/polyvinyl alcohol nanofiber for wound dressing", Materials Science and Engineering: C , ปีที่ In press, ฉบับที่ In press, พฤษภาคม 2019
2019 inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, exสุทธิรักษ์ วงษ์เขียว, exมัตถกา คงขาว, exEric W-F Lam, exพรรณศิริ บุญน้อย, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Molecular mechanism of Forkhead box M1 inhibition by thiostrepton in breast cancer cells", Oncology Reports, ปีที่ In press, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019
2016 exPasarat Khongkow, exAnna W. Middleton, , exJocelyn P.-M. Wong, exNavrohit K. Kandola, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, exGabriela Nestal de Moraes, ex Ana R. Gomes, exProf Eric LAM, "วิธีการศึกษาสำหรับกระบวนการการดื้อต่อยาเคมีบำบัดที่ทำลายสารพันธุกรรม ในห้องปฏบัติการ", Cancer Drug Resistance : Overviews and Methods, ปีที่ 1395, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 39-53
2016 inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, exS Zona, exU Karunarathna, exE Cabrera, exEPS Man , exS Yao, exA Shibakawa, exU-S Khoo, exRH Medema, exR Freire, exProf Eric LAM, "โปรตีน RNF168 ร่วมกับ โปรตีน RNF8 ในการก่อให้เกิดกระบวนการสลายของโปรตีน FOXM1 ในเซลล์มะเร็งเต้านมที่รักษาด้วยเคมีบำบัดชนิด Epirubicin", Oncogenesis, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า ---
2016 inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, exU Karunarathna, exS Zona, exC Gong, ex E Cabrera, exA R Gomes, exE P S Man, exP Khongkow, exJ W-H Tsang, exU-S Khoo, ex R H Medema, exR Freire, exProf.Eric Lam, "โปรตีน OTUB1 ยับยั้งกลไกลการเติม ubiquitin ในกระบวนการสลายของ FOXM1 ในโรคมะเร็งเต้านมและการดื้อยาเคมีบำบัด", Nature Oncogene, ปีที่ 35, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2016, หน้า 1433-1444
2015 exDouglas J. Kelly, exSean C. Warren, exDominic Alibhai, exSunil Kumar, exYuriy Alexandrov, exIan Munro, exAnca Margineanu, exJessica McCormack, exNatalie J. Welsh, exRemigiusz A. Serwa,, exEmmanuelle Thinon, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, exJames McGinty, exClifford Talbot, exEdward J. Murray, exFrank Stuhmeier, exMark A. A. Neil, exEdward W. Tate, exVania M. M. Braga, exEric Lam, exChristopher Dunsbyah, exPaul M. W. French, "Automated multiwell fluorescence lifetime imaging for F?rster resonance energy transfer assays and high content analysis", Analytical methods, ปีที่ 7, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2015, หน้า 4071-4089

Conference

การนำเสนอบทความของเมษยะมาศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตววิทยา

Publish Year International Conference 2
2018 exนางสาวสุทธิรักษ์ วงษ์เขียว, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exมัตถกา คงขาว, "Thiostrepton treatment inhibits breast cancer cell growth via cellular senescence.", Proceedings of International Conference of 2018 Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวธัญชนก วิลาศรี, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Examination of chilled boar semen quality supplemented with plant extracts.", Proceedings of International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2018 exนลินี สอนชา, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, "ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาชีววิทยา", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอัจฉริยา พรหมจรรยา, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, "ผลของสารสกัดถังเช่าสีทอง Cordyceps militaris ต่อการเหนี่ยวน าการตายของเซลล์มะเร็ง ลำไส้ชนิดแพร่กระจาย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 8th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2018) “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”, 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวอัจริยา พรหมจรรยา, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, "การศึกษาความเป็นพิษของผงถังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ต่อเซลล์มะเร็งลําไส้เพาะเลี้ยง", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ The 3rd NIRC, The 45th National and 8th International Graduate Research Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580153]