แนวโน้มผลงานของอุชุก

Journal

บทความของอุชุก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

บทความแต่ละ Quartile ของอุชุก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

บทความแต่ละ TCI Group ของอุชุก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Journal 1
2023 exGordana Manevska-Tasevsk, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIvan Bimbilovski, exPiyathida Thathong, exThanh Mai Ha, "A systematic scoping review and content analysis of policy recommendations for climate-resilient agriculture", Climate Policy, ปีที่ online, ฉบับที่ online, กรกฎาคม 2023, หน้า 1-17
Publish Year National Journal 1
2023 inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พลวัตกลยุทธ์การดำรงชีพของครัวเรือนไทยในชนบท: กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ลพบุรี", วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, หน้า 142-162

Conference

การนำเสนอบทความของอุชุก เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเศรษฐศาสตร์ และในภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเช่าที่ดินของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยและผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน", The 30th International Conference of Agricultural Economists, 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2018, แวนคูเวอร์ แคนาดา
Publish Year National Conference 10
2022 exฉัตรธิดา บุญประเสริฐ, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวโพดหวานแปรรูปพร้อมรับประทาน", The 3rd COOP National and International Conference 2022 Kasetsart University, 21 - 22 กรกฎาคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปฐวี สุขะกาศี, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, "ประสิทธิภาพทางเทคนิคของเรือประมงพาณิชย์ประเภทเครื่องมืออวนลากในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน 2022, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2022 exอัคร เมษสุวรรณ, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน 2022, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2021 exธีญาภรณ์ คำโฮง, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อเนื้อโคที่มีฉลากแสดงการตรวจสอบย้อนกลับมาตรฐานความปลอดภัยและประเทศผู้ผลิต", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสินรี จ้อยรักษา, inดร.โสภณ แย้มกลิ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สิ่งที่ผู้บริโภคให้คุณค่าและคุณลักษณะที่เหมาะสมของขนมข้าวอบกรอบเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพศิน พากย์ฉันทวัจน์, inดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้และพฤติกรรมการซื้อข้าวโภชนาการสูง", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 , 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exณภัทร วงศ์รจิต, inดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวโภชนาการสูงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exณัฐวดี รุ่งเจริญ, inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายสาหรับพื้นที่ทำการเกษตรส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรร:กรณีศึกษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 26 มิถุนายน 2019, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพอนาคตเกษตรไทยและการใช้ที่ดิน พ.ศ.2578", The 56th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทของตลาดเช่าท่ดี ินต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตรไทยในชนบท", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11, 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580142]