แนวโน้มผลงานของชนิตา

Journal

บทความของชนิตา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจุลชีววิทยา

Publish Year International Journal 6
2020 inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhunnamwong, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast communities of primary and secondary peat swamp forests in southern Thailand", Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 55-69
2020 exวรัญญา ศักดิ์พรรณทูร, exจิรเมธ เอ่งฉ้วน, exวนัชพร บุญธรรม, exพัณณิดา ขุนนามวงษ์, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Grease Waste as a Reservoir of Lipase-Producing Yeast and Description of Limtongella siamensis gen. nov., sp. nov", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-14
2020 exวนัชพร บุญธรรม, exจิรเมธ เอ่งฉ้วน, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Limtongozyma siamensis gen. nov., sp. nov., a yeast species in the Saccharomycetales and reassignment of Candida cylindracea to the genus Limtongozyma", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 199-203
2020 exนางสาววรัญญา ศักดิ์พรรณฑูร, exนายจิรเมธ เอ่งฉ้วน, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. C. F. Chang, exDr. Shiu-Mei Liu, exDr. Ching-Fu Lee, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Wickerhamiella osmotolerans sp. nov. and Wickerhamiella tropicalis sp. nov., novel ascomycetous yeast in the Family of Wickerhamiellaceae", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 2589-2594
2020 exVarunya Sakpuntoon, exJirameth Angchuan, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPannida Khunnamwong, exNo?mie Jacques, exC?cile Grondin, exSerge Casaregola, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Savitreea pentosicarens gen. nov., sp. nov., a yeast species in thefamily Saccharomycetaceae isolated from a grease trap", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5665-5670
2018 exKhunnamwong, P, exSurussawadee, J, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Papiliotrema phichitensis f.a., sp. nov., a novel yeast species isolated from sugarcane leaf in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 111, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 2455-2461
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580114]