แนวโน้มผลงานของธัญภัสสร์

Journal

บทความของธัญภัสสร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 2
2020 exดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์, exรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, exผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล, exดร.วรดร ไผ่เรือง, exNobchonnee Nim, exนายชัยยศ ศรีสวัสดิ์, exน.ส.กุลจิรา ทองบุญ, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exผศ.ดร. พรรณวดี สุวัฒิกะ, "Impact of transport of fine and ultrafine particles from open biomass burning on air quality during 2019 Bangkok haze episode", Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 149-161
2020 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exนางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา, exWladyslaw W. Szymanski, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Vertical Variation of Carbonaceous Aerosols within the PM2.5 Fraction in Bangkok, Thailand", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 43-52
Publish Year National Journal 1
2019 exนริฏา ฟักแก้ว, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ชาลิสา วีสมหมาย, อาจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "Generation of Volatile Organic Compounds (VOCs), Oxides of Nitrogen (NOx), and Ozone (O3) during Smog Case Study: Chiang Rai Province", วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 31-40

Conference

การนำเสนอบทความของธัญภัสสร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 11
2020 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exสโรชา หนูยัง, exจุฑาภาส สายโอให้, exWladyslaw W. Szymanski, "Spatial and temporal variation of key air pollutants – experiments using the Kasetsart University Microclimate and Air Pollutants Monitoring Site, Bangkok, Thailand", European aerosol conference - EAC 2020, 3 กันยายน 2020, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2019 exนางสาวธนวรรณ รัตนโพธานันท์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "Chemical Characterization and Sources of PM2.5 in Bangkok", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวฐิตินันท์ อุตทะวงศ์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "The study of factors affecting the photocatalytic activity of titanium dioxide to NOx removal", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวสุธีกานต์ มณีจันทรา, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "Transferring Knowledge about Particle Size Distribution from Rice Straw Burning", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC 2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนางสาวจิตลดา ภู่พิจิตร, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "The characteristics of slope the V-shaped valley influence the dispersion of particulate matter (PM10) in Nan province, Thailand", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Fine Particulate Matter formation during haze day in Bangkok, Thailand", The 10th World Environmental Education Congress (WEEC2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exParkpoom Choomanee, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWladyslaw W. Szymanski, , inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exNarita Fakkaew, exJuthapas Saiohai, "Vertical variation of black carbon and brown carbon in Bangkok aerosol.", Dust 2018 3rd international conference on atmospheric dust, Italy May 29-31, 2018, 29 - 31 พฤษภาคม 2018, Bari สาธารณรัฐอิตาลี
2017 exSupayada Huabdee, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, "The relation of building types and the rate of ventilation system that effects indoor air quality, Northern Thailand", International Conference on Regional Haze and Climate Change Management (RHCCM: 2017), 10 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่
2017 exParkpoom Choomanee, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exSupannika Salao, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Vertical variation of carbon into char-EC and soot-EC formation in fine particulate matter (PM2.5) ) in the atmosphere, Bangkok metropolitan, Thailand.", Taiwan Association for aerosol research. The 24th International conference on aerosol science & technology 2017, 8 - 9 กันยายน 2017, ไต้หวัน
2015 inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exP. Suwattiga, exP. Tekasakul, exJ. Chomanee, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, exM. Hata, exM. Furuuchi, "Monitoring of Ambient Nanoparticles using Inertial Filter in the Central and Southern Thailand", ประชุมเชิงปฏิบัติการ The 4th Prince of Songkla University - Kanazawa University Joint Workshop (4th PSU-KZU JW), The 3rd Workshop on East Asia Nanoparticle Monitoring Network,“EA-NanoNet-3” และ The 3rd Workshop on Environmental Issues related to Agriculture and Agro-industries in South East Asia, “EIAA-3”, 8 - 9 ธันวาคม 2015, สงขลา อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exSomkamon Onsawai, "Difference of PM10 and TSP Proportion at Outside and Under Sky Train Station Platform, Bangkok, Thailand", The 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2015), 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580073]