แนวโน้มผลงานของวิทัศน์

Journal

บทความของวิทัศน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

บทความแต่ละ Quartile ของวิทัศน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

บทความแต่ละ TCI Group ของวิทัศน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

Publish Year International Journal 8
2021 exดร.กฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ, exCharles Henderson, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design-Based Science with Communication Scaffolding Results in Productive Conversations and Improved Learning for Secondary Students", Research in Science Education, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 1123-1140
2018 inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสะท้อนคุณภาพของโรงเรียนด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการสอบ O-NET: กรณีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลการเรียนแรกเข้าของนักเรียนและขนาดโรงเรียน", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 780-788
2018 exKrislada Chusinkunawut, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Problem Solving Ability Assessment based on Design for Secondary School Students", International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, หน้า 1-20
2018 exพฤกษ์ โปร่งสำโรง, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกณฑ์สำหรับการประเมินความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สะท้อนความร้เนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีตามแนวคิด ู คอนสตรัคชันนิสซึมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์", Kasetsart Journal: Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 860-867
2017 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Implication of Context-based Science in Middle School Students: Case of Learning Heat", The International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2017, หน้า 1-19
2015 exดร.ฉัตรชัย เครืออินทร์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Thai In-Service and Pre-Service Science Teachers’ Understanding of Science Process Skills", Procedia - Social and Behavioral Sciences, ปีที่ 197, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 993-997
2015 inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJason W. Morphew, exJose P. Mestre, "การตัดสินความยากของข้อสอบฟิสิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้เริ่มเรียน", Phys. Rev. ST Phys. Educ. Res., ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
2015 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม", Nurture, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 9
2022 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจรรัตน์ อุดมศรี(ตลับนาค), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อุทัยวรรณ แสงเสถียร, inนางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล, "การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรครู 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 879-897
2022 exศุภธินี ศรีสวัสดิ์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 13-24
2022 exณัฐวดี ขันคำ, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอัตราการส่งการบ้านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในบริบทการเรียนการสอน แบบออนแฮนด์ ด้วยการใช้เบี้ยอรรถกร", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 43-52
2022 exหทัยภัทร รุ่งเรือง, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอัตราการส่งการบ้านของนักเรียน ในบริบทการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ร่วมกับการให้รางวัลในเกมมิฟิเคชัน", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 53-63
2022 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 93-105
2022 exสิรินทรา อาจหาญ, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการใช้กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับระบบคลังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", ศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 61-83
2022 exสินีนุช สุวรรณาภิชาติ, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วีดิทัศน์แบบมีภาพและไม่มีภาพผู้สอนบรรยาย เรื่อง เวกเตอร์ใน 3 มิติ และแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, หน้า 339-349
2020 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 206-227
2019 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ความเชื่อมั่นด้าน TPACK ของนิสิตครูจากรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูวิทยาศาสตร์", วารสารวิจัยทางการศึกษา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 178-189

Conference

การนำเสนอบทความของวิทัศน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

Publish Year International Conference 6
2021 exว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินทรา อาจหาญ, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Gamification in Scientific Thinking Online Test Bank for Ninth Grade Students", The 8th International Conference of Science Educators and Teachers (ISET) 2021, 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กระบี่ ประเทศไทย
2021 exโชติกา ศรึคำไทย, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "Development of Do It Yourself (DIY) Hands-On Activities on Earth Structure and Dynamics for Enhancing Eighth Grade Students’ Design Ability", The 8th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET) 2021, 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กระบี่ ประเทศไทย
2017 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutarat Chaonafang, "แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม", The 3rd AsTEN Conference, 20 กรกฎาคม 2017, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "ICT for Science Teacher Courses on Pre-service Science:Teachers Confidence in TPACK", 23rd International Conference on Learning, 13 - 15 กรกฎาคม 2016, แคนาดา
2016 inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitisaorn Laohammanee, inนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Implication of Context-based Science in Middle School Students: Case of Learning Heat", 23rd International Conference on Learning, 13 - 15 กรกฎาคม 2016, แคนาดา
2015 inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJason W. Morphew, exJose P. Mestre, "การตัดสินความยากของข้อสอบฟิสิกส์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้เริ่มเรียน", Physics Education Research Conference 2015, 29 - 30 กรกฎาคม 2015, East Hyattsville แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 4
2023 exจุฑามาศ มหาภาพ, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดการทดลองฟิสิกส์เรื่อง พลศาสตร์ของไหลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับแอปพลิเคชันPHYPHOX เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2022 exลลิตา ถิ่นวงษ์อินทร์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "ผลการใช้สื่อ คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อความเข้าใจแนวคิดและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเชิงคำนวณ เรื่องไฟฟ้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exธันยพร ช่อมเซียง, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคํานวณเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา", การประชมวิชาการระดบชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, "การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 7 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580065]