แนวโน้มผลงานของสุดารัตน์

Journal

บทความของสุดารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year National Journal 1
2021 exสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย, inดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ, อาจารย์, "การออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีแห้งเพื่อลดความเสี่ยง ด้านการยศาสตร์ของผู้ตรวจสอบถังดับเพลิง", วารสารการยศาสตร์ไทย (Thai Journal of Ergonomics), ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 28-36

Conference

การนำเสนอบทความของสุดารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษณา เอมเดช , inดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ, อาจารย์, "การศึกษาผลกระทบโครงสร้างการพึ่งพากันต่อประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบ กรณีศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของสับปะรดแปรรูปพื้นบ้าน", IEOM 2016 : Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 8 - 10 มีนาคม 2016, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2014 exชลิตา สุรินทร์รัฐ, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ, อาจารย์, "Application of Ranked Positional Weight in Detecting Resource Conflicts inConstruction Project", International Conference on Science, Technology, Engineering and Management(ICSTEM), 27 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2021 exฮาฟาณี อามะ, inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ, อาจารย์, inดร.รมิดายุ อยู่สุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงท่าทางการทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิตโครงประตูรถยนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 "วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่อย่างยั่งยืน", 30 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ, อาจารย์, exวรรณลักษณ์ แสงโสดา, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อสำหรับพนักงานประกอบในอุตสาหกรรมผลิตกล้องวงจรปิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exนายศักดิ์ศิวา หล่อทอง, inดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ, อาจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเชิงการยศาสตร์สำหรับเครื่องตัดทะลายปาล์ม", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ : บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม, 26 - 29 พฤษภาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exปิโยรส บุณยรัตน์, inดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ, อาจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงสำหรับกระบวนการขึ้นรูปเหล็กแผ่นโดยใช้การวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (The 1st KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE), 27 พฤษภาคม 2016, กาญจนบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580056]