Person Image

  Education

  • ปร.ด.( สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • นศ.ม. (สื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • รบ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มผลงานของขจร

  Journal

  บทความของขจร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  Publish Year National Journal 2
  2019 inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, "บทบาทประกาศกของนายสนธิ ลิ้มทองกุลและกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการนำเสนอประเด็นสาระธรรมวิทยาแห่งพลเมืองทางรายการโทรทัศน์เพื่อต่อต้านรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2548-25491", วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 180-190
  2017 inดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, inดร.ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์, "พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารบรรณศาสตร์ มศว, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 15-29

  Conference

  การนำเสนอบทความของขจร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  Publish Year National Conference 8
  2021 exวรัญธร พินิจจันทร์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์การรับรู้ความง่าย ความเข้ากันได้และอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไทยชนะ", การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2564 “วิถีใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง”, 26 มีนาคม 2021, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exกวิสรา ถ้วยทอง, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, "ปัจจัยการยอมรับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันส่ั่งอาหารของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ", การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2564 “วิถีใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง”, 26 มีนาคม 2021, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exวีรยุทธ เหล่ามะลอ, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการโฆษณาแบบอินสตรีมแอด (In-Stream ad) บนสื่อยูทูป (Youtube) และการตอบสนองของผู้บริโภค กลุ่ม Gen Z", การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 5 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, "การหลอมรวมสื่อของสื่อมวลชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนางสาว ธิดารัตน์ กองแก้ว, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560, 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exนายณัฐวุฒิ เลาะไธสง, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, "การถ่ายโยงเนือ้หาจากประเด็นข่าวในสังคมออนไลน์สู่เนือ้หาข่าวโทรทัศน์ กรณีศึกษา ''เรื่องเล่าเช้านี้'' ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exสรารักษ์ โรจนพฤกษ์, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, "การวิเคราะห์ภาพตัวแทนความเป็นสตรีในสื่อภาพยนตร์การ์ตูนวอล ดิสนีย์", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exบริรักษ์ บุณยรัตพันธุ, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, "การสร้างสรรค์โฆษณาแฝงในภาพยนตร์ไทย", การประชุมวิชาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580051]