Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.บูรพา, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  แนวโน้มผลงานของจารุวรรณ

  Journal

  บทความของจารุวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  Publish Year National Journal 1
  2016 exกาญดา ทรัพย์เย็น, exวรัญญา สมานทรัพย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, "ซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลผลภาษามือ", วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 46-56

  Conference

  การนำเสนอบทความของจารุวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

  Publish Year International Conference 1
  2020 inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.บุญชู จิตนุพงศ์, อาจารย์, exนางสาวพลอยนิสา กฤษสร้อยสน, "ระบบแชทบอทนัดหมายแพทย์", The 8th Asia Undergraduate Conference On Computing (2020), 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 7
  2018 exนางสาวหยกมณี ทองเขียน, exนายศุภกิตติ ์น้อยมาลัย, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์, "ระบบการแจ้งเวียนเอกสารและสร้างแบบสอบถามบนเว็บไซต์", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exนายศรัณย์ภัทร จึงสงวนสิทธิ์, exนายสองสุวิน คำแหง, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์, "ระบบคานวณค่าสอนเกินเวลา", The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, 23 - 25 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์, inนายอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ, อาจารย์, "โมบายเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการขยะอันตรายด้วยเอสอีซีไอโมเดล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 9 , 11 - 13 พฤษภาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2016 inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์, inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, ex ฉันท์ธิชา ศิริรัมย, ex นวินดา วงษ์สันต์, "การพยากรณ์ปริมาณการขายน้ำขวด กรณีศึกษาการพยากรณ์การขายน้ำขวดของโรงเรียนบ้านโป่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8, 30 - 31 พฤษภาคม 2016, เมือง พะเยา ประเทศไทย
  2016 inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, exจิราพัชร จุลพันธ์, inนางสาวสุกัญญา ยิ้มงาม, อาจารย์, "ระบบการพยากรณ์เพื่อการวางแผนจัดซื้อดอกไม้ กรณีศึกษาร้านดอกไม้แห้งลายดอก", การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8, 26 - 27 ตุลาคม 2016, กระบี่ ประเทศไทย
  2016 exวรัญญา ธนาวงศ์งานหมั่น, exวริศรา พนาวัน, exวิราณี พวงแก้ว, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, "ระบบช่วยวิเคราะห์รายการเพลงที่ร้องในโบสถ์ โดยการใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exวัชรพล พัณฑิตย์, exมัทนียา สร้อยทอง, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, "ระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้ำมันหล่อลื่นกรณีศึกษาร้านสร้อยทอง", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580049]