Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  แนวโน้มผลงานของพัลลภา

  Journal

  บทความของพัลลภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

  Publish Year National Journal 1
  2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exภารดี อสุโกวิท, "ฤทธิ์การต้านอักเสบ ความเป็นพิษ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรของตำรับทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์.", วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก(ฉบับเสริม), ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 72-72

  Conference

  การนำเสนอบทความของพัลลภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

  Publish Year International Conference 2
  2017 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "Extract of protein hydrolysate from black glutinous rice bran (Oryza sativa Linn.) for application to active ingredient in nano sleeping face mask product", The International Conference on Science and Technology (TICST 2017), 7 - 8 ธันวาคม 2017
  2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exJitrapan Tiampayotorn, "Development of Night Cream for Dendrobium crumenatum Sw and Dendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan”", The 12th Asia Pacific Orchid Conference (APOC12), 19 - 22 มีนาคม 2016, นนทบุรี ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 5
  2018 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exนัดดามาศ โตมอญ, exภารดี อสุโกวิท, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตำรับประสะไพล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exดร.อมร ไชยสัตย์, exดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์, exนางสาวภารดี อสุโกวิท, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มที่มีส่วนผสมของนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันกากกาแฟอินทรีย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, exภารดี อสุโกวิท, "ฤทธิ์การต้านอักเสบ ความเป็นพิษ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด สมุนไพรของตำรับทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์.", การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ, 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "การผลิตนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์ (Oryza sativa) และฤทธิ์ทางชีวภาพของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำอินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 , 14 - 15 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย

  Petty Patent

  การจดอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

  Publish Year International Petty Patent 5
  2017 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรัมบำรุงผิวที่มีสารออกฤทธิ์จากกล้วยไม้สกุลหวายเป็นองค์ประกอบ", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ , 2017
  2017 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, "ผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนผสมสารสร้างความแข็งแรงและกระจ่างใสให้ผิวหนังและกรรมวิธีการผลิต", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2017
  2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดเห็บหมัดที่มีสารสกัดจากถอบแถบน้ำเป็นองค์ประกอบ", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (โดยทางเราอยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์), 2016
  2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์บาล์มที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) , 2015
  2015 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในตำรับยาทาพระเส้นโอสถพระนารายณ์", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) , 2015
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580003]