แนวโน้มผลงานของวรนุช

Journal

บทความของวรนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวัสดุศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2016 inนางสุบงกช จามีกร, รองศาสตราจารย์, exVivekaphirat, S., inนางสาววรนุช สมส่งกุล, exSuanthaisong, W., exNaikaew, A., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dye-sensitized solar cell based on composite poly(Ethylene oxide) electrolyte with natural carmine pigment", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 1114-1122
2014 inนางสาววรนุช สมส่งกุล, exLang, F, exJeong, AR, exRusu, M, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDittrich, T, "Hole blocking PbI2/CH3 NH3PbI3 interface", PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 763-766

Conference

การนำเสนอบทความของวรนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวัสดุศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาววรนุช สมส่งกุล, exสุรัสสวตี จามิกรณ์, exรศ. อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, exSan H.Thang, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency and Stability Enhancement of Quasi-solid-state Dye-sensitized Solar Cells Based on PEO Composite Polymer Blend Electrolytes", Nano Thailand 2014, 25 - 28 พฤศจิกายน 2014, ปทุมธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570161]