แนวโน้มผลงานของธิดารัตน์

Journal

บทความของธิดารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวัสดุศาสตร์

Publish Year International Journal 19
2022 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exKay Thi Soe, exThapanut Smerchit, exFarhad Azad, exดร. นนท์ ทองโปร่ง, exรศ ดร นวพันธ์ ขยันกิจ, exI-Ming Tang, exดร. ดร.พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว, exดร. ดร. อนุศิษย์ แก้วประจักร์, exรศ ดร วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล, exProf. Youyong Li, exดร. สุนทร จรรยาวดี, exProf. Jianyu Yuan, exผศ ดร นพพร รุจิสัมพันธ์, "Unveiling the Influence of the Spectral Irradiance of Indoor Light-Emitting Diodes on the Photovoltaics of a Methylammonium Lead Iodide-Based Device", advanced energy and sustainability research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 2100143-1-12
2021 exUnyamanee Rosungnern, exDr. Pisist Kumnorkaew, exAssoc.Prof. Navaphun Kayunkid, exDr. Narong Chanlek, exProf. Youyong Li, exProf. I-Ming Tang, exDr. Non Thongprong, exAsist. Prof. Nopporn Rujisamphan, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, "Impact of a Spun-Cast MoOx Layer on the Enhanced MoistureStability and Performance-Limiting Behaviors of Perovskite SolarCells", ACS Applied Energy Materials, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 3169-3181
2020 exKusuma Pinsuwan, exChirapa Boonthum, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exSomboon Sahasithiwat, exPisist Kumnorkaew, exPongsakorn Kanjanaboos, "Solar perovskite thin films with enhanced mechanical,thermal, UV, and moisture stability via vacuum-assisted deposition", Journal of Materials Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 1-11
2020 exอ. ดร. นนท์ ทองโปร่ง, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exYouyong Li, exI-Ming Tang, exผศ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์, "Insights into Recombination Processes from Light Intensity-Dependent Open-Circuit Voltages and ldeality Factors in Planar Perovskite Solar Cells", Energy Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 1901196-1-9
2019 exPonchai, J, exKaewurai, P, exBoonthum, C, exPinsuwan, K, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exSahasithiwat, S, exKanjanaboos, P, "Modifying morphology and defects of low-dimensional, semi-transparent perovskite thin films via solvent type", RSC ADVANCES, ปีที่ 9, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม 2019, หน้า 12047-12054
2019 exLimpamanoch, P, exRujisamphan, N, exKumnorkaew, P, exAmornkitbamrung, V, exTang, IM , exZhang, Q, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, "Understanding Effects of Cesium in CH(NH2)(2)PbI3 for Stabilizing CH(NH2)(2)PbI3/CsPbI3 Interface under UV Illumination", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, ปีที่ 123, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2019, หน้า 12117-12125
2019 exLimpamanoch, P., exRujisamphan, N., exKumnorkaew, P., exAmornkitbamrung, V., exTang, I.-M., exZhang, Q., inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, "Understanding Effects of Cesium in CH(NH 2 ) 2 PbI 3 for Stabilizing CH(NH 2 ) 2 PbI 3 /CsPbI 3 Interface under UV Illumination", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 123, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2019, หน้า 12117-12125
2019 exAtittaya Naikaew, exPisist Kumnorkaew, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exSujin Suwanna, exRutchapon Hunkao, exToemsak Srikhirin, exPongsakorn Kanjanaboos, "Enhancing High Humidity Stability of Quasi-2D Perovskite Thin Films through Mixed Cation Doping and Solvent Engineering", ChemNanoMat, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2019, หน้า 1280-1288
2019 exNtia, T.S., inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exTang, I.-M., exAmornkitbumrung, V., exYuan, J., exLi, Y., exDittrich, T., exRujisamphan, N., "An Analytical Approach to CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells Based on Different Hole Transport Materials", PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 216, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2019, หน้า 1-1900087-11-1900087
2019 exRujisamphan, N., exTang, I.-M., exSutthibutpong, T., exAmornkitbamrung, V., inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, "Revealing the diffusion of aluminum in organic solar cells", Japanese Journal of Applied Physics, ปีที่ 58, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2019
2019 exNakorn Henjongchom, exNopporn Rujisamphan, exTeneng Stanilius Ntia, exPisist Kumnorkaew, exI-Ming Tang, exVittaya Amornkitbumrung, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, "Ultrasonically sprayed-on perovskite solar cells-effects of organic cation ondefect formation of CH3NH3PbI3 films", Current Applied Physics, ปีที่ 19, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 1427-1435
2018 exHenjongchom, N, exRujisamphan, N, exTang, IM , inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, "Surface Photovoltage Spectroscopy Study of Ultrasonically Sprayed-Aerosol CH3NH3PbI3 Perovskite Crystals", PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 215, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2018
2018 exYu, XY, exWu, LZ, exHu, HC, exChen, M, exTan, YS, exYang, D, exPan, Q, exZhong, QX, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exZhang, Q, "Cs4PbX6 (X = Cl, Br, I) Nanocrystals: Preparation, Water-Triggered Transformation Behavior, and Anti-Counterfeiting Application", LANGMUIR, ปีที่ 34, ฉบับที่ 35, กันยายน 2018, หน้า 10363-10370
2017 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exAmornkitbamrung, V, exThanachayanont, C, exTang, IM , exSutthibutpong, T, exRujisamphan, N, "Visualizing nanoscale phase morphology for understanding photovoltaic performance of PTB7: PC71BM solar cell", APPLIED SURFACE SCIENCE, ปีที่ 422, พฤศจิกายน 2017, หน้า 509-517
2016 exNopporn Rujisamphan, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exThomas Dittrich, "Photoinduced charge dissociation and transport at P3HT/ITO interfaces: studied by modulated surface spectroscopy", Applied Physics A, ปีที่ 122, ฉบับที่ 77, มกราคม 2016
2016 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exDr. Fei Deng, exDr. Roy E. Murray, exDr. Nopporn Rujisamphan, "Co-sputtered metal and polymer nanocomposite films and their electrical responses for gas sensing application", Applied Surface Science, ปีที่ 368, ฉบับที่ -, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 114-121
2016 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exณกรณ์ เห็นจงชม, exProf. I-Ming Tang, exFei Deng, exดร. นพพร รุจิสัมพันธ์, "Compact nanostructured TiO2 deposited by aerosol spray pyrolysis for the hole-blocking layer in a CH3NH3PbI3 perovskite solar cell", Solar Energy , ปีที่ 36, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2016, หน้า 515-524
2015 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exNopporn Rujisamphan, Roy E. Murray, S. Ismat Shah, "Effects of rf Power on Chemical and Physical Structure of Polytetrafluoroethylene Thin Films", Chiang Mai J. Sci., ปีที่ 42, ฉบับที่ x, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-9
2013 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, "Formation of a passivating CH3NH3PbI3/PbI2 interface during moderateheating of CH3NH3PbI3 layers", Applied Physics Letters, ปีที่ 103, ฉบับที่ 183906 , ตุลาคม 2013

Conference

การนำเสนอบทความของธิดารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวัสดุศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2015 exอาทิตตายา หน่ายแก้ว, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. วรนุช สมส่งกุล, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์, exPD. Dr. Thomas Dittrich, exFelix Lang, "Surface Photovoltage Analysis of Lead Halide Perovskites prepared from different Solutions", International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics (HOPV15), 10 - 13 พฤษภาคม 2015, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2014 exSurassawatee Jamikorn, exWeera Suanthaisong, exAtittaya Naikaew, exSuthida Vivekaphirat, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposited Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Counter Electrodes for Solid-state Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells", The 6th International Conference on Hybrid Organic Photovoltaic (HOPV14) , 11 - 14 พฤษภาคม 2014, Lasanne สมาพันธรัฐสวิส

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 1
2017 inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, exอ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์, exนายวรพจน์ อิงสรรัตน์, exนายณกรณ์ เห็นจงชม, "ระบบพ่นละอองสารเคมีสำหรับเตรียมฟิล์มบางขนาดเล็กแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องกำเนิดหมอกสองหัว", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2017
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570128]