แนวโน้มผลงานของไอลดา

Journal

บทความของไอลดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Journal 2
2016 exDshalalow, J.H., exHuang, W., exKe, H.-J., inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On antagonistic game with a constant initial condition. Marginal functionals and probability distributions", Nonlinear Dynamics and Systems Theory, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2016, หน้า 268-275
2016 exDshalalow, J.H., exHuang, W., exKe, H.-J., inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On tractable functionals in antagonistic games with a constant initial condition", Nonlinear Dynamics and Systems Theory, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 59-72

Conference

การนำเสนอบทความของไอลดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 5
2020 inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุลดา ริยะกุล, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of Experiment to Determine the Appropriate Parameter for Dry Pigment Blending Process in Ball Mill", 16th KYOTO International Conference on Science, Engineering, Technology and Natural Resources (SETNR-20), 19 - 21 มีนาคม 2020, Kyoto ญี่ปุ่น
2018 exปิยนันท์ จันทรานุภาพ, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Human Resource Allocation System: A case of Signal and Train Control System Company", International Conference on Mechanical, Industrial and Production Engineering (ICMIPE), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKrittiyawan Wisutthisaen, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "Design and Development of the Maintenance Job Scheduling System", The International Conference on Science and Technology, 7 - 8 ธันวาคม 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ปถมาภรณ์ โสภณอัมพรเสนีย์, "OPTIMIZATION OF 3G WCDMA BASE STATIONS IN BANGKOK, THAILAND", Management Knowledge and Learning Joint International Conference 2015, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, Bari สาธารณรัฐอิตาลี
2015 inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนพร เลิศบัวสิน, "MOTORCYCLE PARTS INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM", Management Knowledge and Learning Joint International Conference 2015, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, Bari สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 14
2018 exจิตรลัดดา ศรีชา, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เพื่อวางแผนผลิตกรณีศึกษา: โรงงานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์", งานประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 “Digital Transformation and Thailand 4.0” วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exน.ส.อภิญญา จิรบุญภิญโญ, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจัดเส้นทางเพื่อปรับปรุงการวางแผนงานติดตั้งวงจรสื่อสารความเร็วสูง", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2560, 2 - 3 มีนาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 exวสิษฐา ญาณสุคนธ์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง", การประชุมวิชาการระดับชาติิ TNIAC ครั้งที่ 4, 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.วรรณพร รัมมนต์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การจัดเส้นทางการขนส่งวัสดุที่เหมาะสมด้วยรถเอจีวี โดยการประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนายชาญยุทธ์ พุสิงห์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเพื่อลดอัตราสายหลุดของการให้บริการโทรศัพท์มือถือโครงข่าย 3G ในพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนด่านศุลกากรแม่สาย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exน.ส.ฐิติชญา มาลาทอง, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 , 20 - 21 ตุลาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2015 exน.ส.ธาริณี มีเจริญ, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดสรรข้าวโพดหวานเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exภาสิริ พัวพันธ์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบวิเคราะห์สาเหตุการชำรุดและการซ่อมบำรุง กรณีศึกษา: การซ่อมบำรุงเครื่องวัดทางไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11, 19 - 20 มิถุนายน 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exนายธนพร เลิศบัวสิน, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน", 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.สยุมพร ใจดี, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าของบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (STCCON 2015) “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 27 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส.นิรมล โขขุนทด, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถโดยสารสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้ระบบจีพีเอสและการจำลองสถานการณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายกิตติวัฒน์ ข้องม่วง, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงระบบการให้บริการแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลสัตว์ด้วยการจำลองสถานการณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส.มาลิณี หลวงคลัง, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองการสูญเสียมะม่วงจากโรคแอนแทรคโนส กรณีศึกษาการส่งออกมะม่วงทางเรือไปประเทศญี่ปุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส.อรวรรณ บัวบาน, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในโรงงานผลิตมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 19 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570126]

แสดงความคิดเห็น

(0)