แนวโน้มผลงานของไอลดา

Journal

บทความของไอลดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Journal 2
2016 exDshalalow, J.H., exHuang, W., exKe, H.-J., inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "On antagonistic game with a constant initial condition. Marginal functionals and probability distributions", Nonlinear Dynamics and Systems Theory, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2016, หน้า 268-275
2016 exDshalalow, J.H., exHuang, W., exKe, H.-J., inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "On tractable functionals in antagonistic games with a constant initial condition", Nonlinear Dynamics and Systems Theory, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 59-72

Conference

การนำเสนอบทความของไอลดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 4
2018 exปิยนันท์ จันทรานุภาพ, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "Human Resource Allocation System: A case of Signal and Train Control System Company", International Conference on Mechanical, Industrial and Production Engineering (ICMIPE), 6 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKrittiyawan Wisutthisaen, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "Design and Development of the Maintenance Job Scheduling System", The International Conference on Science and Technology, 7 - 8 ธันวาคม 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, exน.ส.ปถมาภรณ์ โสภณอัมพรเสนีย์, "OPTIMIZATION OF 3G WCDMA BASE STATIONS IN BANGKOK, THAILAND", Management Knowledge and Learning Joint International Conference 2015, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, Bari สาธารณรัฐอิตาลี
2015 inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, exนายธนพร เลิศบัวสิน, "MOTORCYCLE PARTS INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM", Management Knowledge and Learning Joint International Conference 2015, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, Bari สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 14
2018 exจิตรลัดดา ศรีชา, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เพื่อวางแผนผลิตกรณีศึกษา: โรงงานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์", งานประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 “Digital Transformation and Thailand 4.0” วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exน.ส.อภิญญา จิรบุญภิญโญ, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจัดเส้นทางเพื่อปรับปรุงการวางแผนงานติดตั้งวงจรสื่อสารความเร็วสูง", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2560, 2 - 3 มีนาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 exวสิษฐา ญาณสุคนธ์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง", การประชุมวิชาการระดับชาติิ TNIAC ครั้งที่ 4, 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.วรรณพร รัมมนต์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การจัดเส้นทางการขนส่งวัสดุที่เหมาะสมด้วยรถเอจีวี โดยการประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนายชาญยุทธ์ พุสิงห์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเพื่อลดอัตราสายหลุดของการให้บริการโทรศัพท์มือถือโครงข่าย 3G ในพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนด่านศุลกากรแม่สาย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exน.ส.ฐิติชญา มาลาทอง, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การออกแบบและพัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 , 20 - 21 ตุลาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2015 exน.ส.ธาริณี มีเจริญ, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การจัดสรรข้าวโพดหวานเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exภาสิริ พัวพันธ์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การออกแบบระบบวิเคราะห์สาเหตุการชำรุดและการซ่อมบำรุง กรณีศึกษา: การซ่อมบำรุงเครื่องวัดทางไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11, 19 - 20 มิถุนายน 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exนายธนพร เลิศบัวสิน, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การออกแบบระบบการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ทุนปัญญาสู่อาเซียน", 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exน.ส.สยุมพร ใจดี, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การออกแบบและปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าของบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (STCCON 2015) “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 27 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส.นิรมล โขขุนทด, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถโดยสารสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้ระบบจีพีเอสและการจำลองสถานการณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายกิตติวัฒน์ ข้องม่วง, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การปรับปรุงระบบการให้บริการแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลสัตว์ด้วยการจำลองสถานการณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส.มาลิณี หลวงคลัง, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, "การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองการสูญเสียมะม่วงจากโรคแอนแทรคโนส กรณีศึกษาการส่งออกมะม่วงทางเรือไปประเทศญี่ปุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exน.ส.อรวรรณ บัวบาน, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, อาจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในโรงงานผลิตมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 19 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570126]

แสดงความคิดเห็น

(0)