แนวโน้มผลงานของณิชยา

Journal

บทความของณิชยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Publish Year National Journal 2
2020 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Measuring Intercultural Sensitivity of Thai University Students: Impact of their Participation in the US Summer Work and Travel Program", rEFLections, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 81-102
2019 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Challenges Faced by Thai Tertiary Teachers in Designing and Delivering English Courses in the 21st Century", Thai TESOL Journal, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 33-54

Conference

การนำเสนอบทความของณิชยา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภาษาต่างประเทศ

Publish Year International Conference 3
2015 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Remedial students in the Thai context and their learning motivation", the CAES International Conference: Faces of English: Theory, practice and pedagogy, 10 - 13 มิถุนายน 2015, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2014 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Improving the motivation to learn English of low proficiency students in the Thai tertiary context", The 10th Malaysia International Conference on English Language Teaching: Enabling Research, Making it Meet Practice (MICELT), 13 กันยายน 2014, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2013 inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Low proficiency students' motivation to learn English in the Thai tertiary context.", the 46th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics, 5 - 7 กันยายน 2013, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 3
2021 exNattavadee Kolkanont, exTanakrit Ekchaivorawud, exThanut Manthanasarnchai, inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Motivational Factors of Kasetsart University Student Administrative Board Bangkhen Campus 2020 (KUSAB)", การประชุมทางวิชาการระดับชาติของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจาปี 2564, 21 เมษายน 2021, อื่นๆ ประเทศไทย
2021 exKhwanthira Ratanaanekchai, exSupanida Jaturapatpisut, inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "Media’s influence on Thai Female University Students’ Self-Esteem and Body Image Perception", การประชุมทางวิชาการระดับชาติของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจำปี 2564, 21 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exPhimdao Prammanee, exPutkrong Phetsongmueng, exSumaethimee Toopbucha, inดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล (บุญมา), อาจารย์, "ทัศนคติของกลุ่มเจเนอเรชั่นซีต่อการไม่มีศาสนา", การประชุมทางวิชาการระดับชาติของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจาปี 2564, 21 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570114]