แนวโน้มผลงานของธนวัฒน์

Journal

บทความของธนวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ Quartile ของธนวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ TCI Group ของธนวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 3
2024 inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSangsuriyun, S., inนายเพิ่มพล กุดจอมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Image classification of lotus in Nong Han Chaloem Phrakiat Lotus Park using convolutional neural networks", Artificial Intelligence in Agriculture, ปีที่ 11, มีนาคม 2024, หน้า 23-33
2020 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "A Conceptual Analysis of Mobile Application for the Thai Herbal City", TEST Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 18034-18039
2018 exYouplao, P., exTasakorn, M., inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The simulation of a force in micro-scale sensing employing an optical double ring resonator system", Pertanika Journal of Science and Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 85-94

Conference

การนำเสนอบทความของธนวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 5
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะไฮโดรเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์", The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019), 20 - 23 พฤศจิกายน 2019, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิชัย อยู่เปล่า, "Double Layers Quantum Key Distribution with Ability to Against PNSAttacks", 2019 The 2nd World Symposium on Communication Engineering, 20 - 23 ธันวาคม 2019, นาโงย่า ญี่ปุ่น
2016 exสมบัติ ฝอยทอง, exไพฑูร ศรีนิล, exKattiya Tawsopar Yangyuen, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกคุณสมบัติร่วมแบบหยาบ โดยใช้ขอบเขตอย่างน้อย และค่ามากสุดอย่างน้อย", 2016 Management and Innovation Technology International Conference (MITicon 2016), 12 - 14 ตุลาคม 2016, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exSombut Foithong, exPhaitoon Srinil, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonwat Attachoo, "เงื่อนไขการเลือกลักษณะที่อิง Neighborhood Rough Set and Mutual Information", Burapha University International Conference 2015, 10 - 12 กรกฎาคม 2015, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ไพฑูรย์ ศรีนิล, exอ.สมบัติ ฝอยทอง, exอ.ภัทรพร ทองนิ่ม, exรศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน, "การประยุกต์ใช้ XCS ในปัญหาการถอยรถเข้าจอด", The 1st Management and Innovation Technology International Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2024 exณัฐสิทธิ์ มุขอาสา, exณัฐพล ยุทธรรม, exศุภกร คำหาญ, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บวรรัตน์ ศรีมาน, อาจารย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอปพลิเคชันติดตามแจ้งเตือนเตาเผาถ่านชีวภาพไร้ควัน", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570110]