Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  แนวโน้มผลงานของวาสิฏฐี

  Conference

  การนำเสนอบทความของวาสิฏฐี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year International Conference 2
  2018 inนางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, exสุกฤษฎิ์ รอดทวีผล, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "การพัฒนาทักษะการยิงประตูด้วยหลังเท้าโดยใช้แบบฝึกทักษะการยิงประตูด้วยหลังเท้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จ.ราชบุรี", International Symposium on Education, Psychology and Society, 1 - 4 พฤษภาคม 2018, ซัปโปโร ญี่ปุ่น
  2018 inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inนางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, "การพัฒนาความสามารถทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสำหรับนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", International Symposium on Education, Psychology and Society, 1 - 4 พฤษภาคม 2018, ซัปโปโร ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 1
  2016 inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, "การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "วิจัขสหวิทยาการและกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันและการพัฒนาประชาคม", 6 มิถุนายน 2016, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570097]