Person Image

  Education

  • วท.ม.(โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  แนวโน้มผลงานของจิรพิชชา

  Journal

  บทความของจิรพิชชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  บทความแต่ละ Quartile ของจิรพิชชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  บทความแต่ละ TCI Group ของจิรพิชชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year International Journal 6
  2023 exPetermann-Rocha, F., exWirth, M.D., inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exParra-Soto, S., exZhou, Z., exMathers, J.C., exLivingstone, K., exForrest, E., exPell, J.P., exHo, F.K., exHรฉbert, J.R., exCelis-Morales, C., "Associations between an inflammatory diet index and severe non-alcoholic fatty liver disease: a prospective study of 171,544 UK Biobank participants", BMC medicine, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 123
  2023 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exParra-Soto, S., exPetermann-Rocha, F., exLynskey, N., exCabanas-Sรกnchez, V., exSattar, N., exGill, J.M.R., exWelsh, P., exPell, J.P., exGray, S.R., exHo, F.K., exCelis-Morales, C., "Dose–response relationship between device-measured physical activity and incident type 2 diabetes: findings from the UK Biobank prospective cohort study", BMC Medicine, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023
  2023 exHo, F.K., exWirth, M.D., exParra-Soto, S., inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exZhou, Z., exPetermann-Rocha, F., exNakada, S., exLivingstone, K.M., exMathers, J.C., exPell, J.P., exHรฉbert, J.R., exCelis-Morales, C., "Dose-Response Associations of Dietary Inflammatory Potential With Health Outcomes: A Prospective Cohort Study of 198,265 UK Biobank Participants", Current Problems in Cardiology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023
  2022 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exPetermann-Rocha, F., exParra-Soto, S., exPell, J.P., exGray, S.R., exCelis-Morales, C., exHo, F.K., "Types of diet, obesity, and incident type 2 diabetes: Findings from the UK Biobank prospective cohort study", Diabetes, Obesity and Metabolism, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
  2023 exZhou, Z., exParra-Soto, S., inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exPetermann-Rocha, F., exWelsh, P., exMark, P.B., exSattar, N., exPell, J.P., exCelis-Morales, C., exHo, F.K., "Exploring the Underlying Mechanisms Linking Adiposity and Cardiovascular Disease: A Prospective Cohort Study of 404,332 UK Biobank Participants", Current Problems in Cardiology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023
  2012 exผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์, exรศ.ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exนฤมล ปิ่นประไพ, "Laboratory performance on analysis of mandatory nutrients and preparation of nutrition lebelling", Food chemistry, ปีที่ 140, ฉบับที่ 2013, ธันวาคม 2012, หน้า 598-607
  Publish Year National Journal 2
  2019 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, inนางสาวฤทัยทิพย์ สุระเสียง, อาจารย์, exชุลีวลัย์ธญั ญศิรินนท์, "การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนของนักเรียนชนั้ ประถมศึกษาตอนปลายและปริมาณสารไอโอดีนในเกลือบริโภค", วารสารโภชนาการ , ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 46-54
  2018 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย", วารสารวิชาการสาธารณสุข, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 410-419

  Conference

  การนำเสนอบทความของจิรพิชชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year National Conference 6
  2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exพิชชาพร โพธิมณี, ex ฟาตีมา บองกอต, exรัติยา อันทะโคตร, exละเอียด ศรีวรกุล, exอนุสิทธิ์ นามโยธา, "แบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exมณฑกาน ศรีงาม, exเย็นจิตร มงคลนํา, exศกลวรรณ ไชยบุรมย์, exขนิษฐา ศรีวรกุล, exศุภชัย สายเย็น, "กิิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exบรรชัย สาที, exสุพรัตน์ ฉัตตะสี, exอาทิมา เทศอ่อน, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "การบริโภคอาหารของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์หมากแข้ง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2015 exเกรียงไกร ทองทา, exสุภัคดี พรมจันทร์, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชนบ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2015 exจริญา บุดพา, exสุมลเทียน โยธาคุณ, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, "พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
  2013 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exสุพัตรา บุญเจียม, exภาณุวัฒน์ นันทรัศมี , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exสุจิตตรา พันธุ์พรหม , "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570069]