แนวโน้มผลงานของกฤษ

Conference

การนำเสนอบทความของกฤษ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Propagation of Human Error Probabilities Using Jacobi Polynomials in Fault Tree Analysis", The 18th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 18), 17 มีนาคม - 19 สิงหาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 16
2021 exสมชญา ละเลิง, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนจัดการยาคงคลัง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาโรงพยาบาลอำเภอ", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564, 28 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exสิทธิโชค สนสุขชาติ, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมของหัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจท", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exอาณัติ โลหะจีรัง, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันปั้นจั่นเหนือศีรษะ", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดเสียงดังจากเครื่องปั๊มโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสุวจี ก่ออ้อ, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดเสียงดังจากเครื่องตัดท่อโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10, 21 กุมภาพันธ์ 2020, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2020 exผดุงเกียรติ แย้มเนียม, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับการปรับปรุงแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันจากการขัดข้องของเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38, 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exณัฐนันท์ ภัทรเวชวงศ์ , inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลภาพสำหรับตรวจสอบการทำงานของแผงวงจรในหลอดไฟแอลอีดี", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562, 17 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวพัชรพร งามเจริญสุขถาวร, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยด้วยวิธีอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), 22 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาววรรณวิศา แซ่เตียว, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยวิธีอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), 21 - 24 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนาย นวสิน หอมหวล, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบการตรวจสอบ และบํารุงรักษาตามความเสี่ยงสําหรับท่อ และอุปกรณ์บนแท่นพักท่อในทะเล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
2017 exนาย สันติสุข สมรฤทธิ์, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองติดตั้งบริเวณคลังน้ำมัน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวกันยารัตน์ พัวพันธ์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงของการยกและเคลื่อนย้ายท่อขุดเจาะน้ำมันลงหรือขึ้นจากเรือโดยปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ในธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ", ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”, 3 - 6 พฤษภาคม 2017, สงขลา ประเทศไทย
2016 exศิริวรรณ จันทร์ฉาย, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การจัดสรรปริมาณการเติมวัตถุดิบอะลูมิเนียมเหลวของเครื่องฉีด เพื่อลดความสูญเสียจาก เวลาการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตฉีด กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 (IE Network Conference 2016), 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exบวรลักษณ์ กันทะขู้, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับการใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนาย ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสถานีงานของพนักงานกลึงชิ้นงาน โดยใช้วิธี NIOSH Lifting Equation และ REBA ในการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 4 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exธีศิษฏ์ เสมา, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570067]