แนวโน้มผลงานของกนิษฐา

Conference

การนำเสนอบทความของกนิษฐา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 1
2017 inนางสาวกนิษฐา ตั้งไทยขวัญ, อาจารย์, exNarongdech Keeratipranon, exAdshariya Agsornintara, "Multiclass Support Vector Machine for Classification Spatial Data from Satellite Image", International Conference on Knowledge Smart Technology (KST) 2017, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2020 inนางสาวกนิษฐา ตั้งไทยขวัญ, อาจารย์, exสุรเดช อินทกรณ์, inนายสุริยะ พินิจการ, อาจารย์, "การแยกประเภทภาพถ่ายดาวเทียมด้วยการโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบคอนโวลูชัน", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคร้ังที่16 (NCCIT2020), 14 - 15 พฤษภาคม 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inนางสาวกนิษฐา ตั้งไทยขวัญ, อาจารย์, "การจำแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม", การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครัั้งที่ 7, 29 - 30 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570062]