Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การพัมนาทรัพยากรมนุาย์และองค์การ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2555
  • Ms.(Program in HR&OD), NIDA, ไทย, 2547
  • บธ.บ.(การเลขานุการ) -เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย, 2537

  แนวโน้มผลงานของศุภรักษ์

  Journal

  บทความของศุภรักษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year National Journal 9
  2022 exกันตพงศ์ สินอาภา, exปาจารีย์ ซิบังเกิด, exวันทนา ฮึกหาญสู้ศัตรู, exศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม, exศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, "กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ชุมชนบ้านรางพลับ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี", วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 313-326
  2021 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในยุคความผันผวนของโลก สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 52-70
  2020 exสุภา เข็มแข็งปรีชานนท์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 169-190
  2019 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
  2019 exจุฬาลักษณ์ เจริญสุข, inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Humanities, Social Sciences and arts, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1406-1429
  2016 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, "แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 92-104
  2016 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, "แบรนด์ทรัพยากรมนุษย์: สื่อกลางของการสร้างชื่อเสียงและความยั่งยืนขององค์กร", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 246-254
  2015 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, "การรับรู้ภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในประเทศไทย", WMS Journal of Management, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 39-50
  2016 exผศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, exผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ สำราญ, exผศ.ดร.วอนชนก ไชยสุนทร, exผศ.ดร.วิชิต แสงสว่าง, inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, exดร.นภสร เจริญโพธิ์, exดร.ภรณี สวัสดิ์-ชูโต, exดร.ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา, exดร.นรมน พันเจริญ, exนางสาวสมิตา กลิ่นพงศ์, "ปฐมบทการบริหารงานบุคคลของภาคเอกชนไทย", Thailand HR Journal, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016, หน้า 49-85

  Conference

  การนำเสนอบทความของศุภรักษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year International Conference 5
  2018 exปราลีณา ทองศรี, exณภัทร ทองมั่ง, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, "Modification for Business Survival among Pottery Entrepreneurs at Koh Kret, Pak Kret District, Nonthaburi Province", The 3rd RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2018. (RSUSSH 2018), 4 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "Activities and Development Process of Cultural Intelligence for Undergraduate Students as perceived by Thai HR Managers", International Conference on Recent Advances in Business, Economics, Social Sciences and Humanities, 20 - 21 ตุลาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
  2017 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, "Human Resource Development for Green Sustainability", The 3rd International Seminar on Education Technology (ISET) , 24 พฤษภาคม 2017
  2016 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "Social Laboratory: A model in the field of Human and Community Resource Development (HCRD) at the Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus", International Symposium on Education and Social Sciences (ISESS 2016) , 13 - 15 กันยายน 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2014 exสาวิตรี สอาดเทียน, exสายัญ ทองศรี, exอภิญญา อุดมเวช, exโอกามา จ่าแกะ, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", The 11th International KU-KPS Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570055]