Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2551
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2548
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2546
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2560
  • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว), -, ไทย

  แนวโน้มผลงานของธัญวลัย เกียรติทับทิว

  Journal

  บทความของธัญวลัย เกียรติทับทิว เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

  Publish Year National Journal 1
  2020 inนางสาวธัญวลัย เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2020, หน้า 54-69

  Conference

  การนำเสนอบทความของธัญวลัย เกียรติทับทิว เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

  Publish Year National Conference 1
  2020 inนางสาวธัญวลัย เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์, inนางสาวปัญจมาพร ตำนานวัน, อาจารย์, "เจตนารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11, 17 กรกฎาคม 2020, เมือง สงขลา ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570053]