แนวโน้มผลงานของภัทรพงศ์

Journal

บทความของภัทรพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Quantitative and qualitative characteristics of blood cells in black-shouldered, Brahminy, and black kites", VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 19-30
2015 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.พิมพ์สุดา สุวรรณแสง, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Quantitative and qualitative morphologic, cytochemical and ultrastructureal characteristics of blood cells in the Crested Serpent eagle and Shikra", Japanes J Veterinary Research. , ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 95-105
Publish Year National Journal 2
2017 exนิราวัฒน์ นารอด, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคนิวคาสเซิลในนกล่าเหยื่อ", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 180-190
2014 exพิมพ์สุดา สุวรรณแสง, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Cytochemistry and Ultra-structure of Blood Cellsin Crested Goshawk", Journal of Microscopy Society of Tahilan, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 9-12

Conference

การนำเสนอบทความของภัทรพงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Publish Year International Conference 7
2018 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Blood parasites in diurnal raptors: morphology, ultrastructure and molecular characterizations", 19th International Microscopy conference, 9 - 14 กันยายน 2018, ซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exพรชัย พรพนม, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Ultrastructural and molecular characterization of Plasmodium sp. and Trypanosoma corvi in an Asian barred owlet", Regional Conference on Materails & ASEAN Microscopy Conference 2017 ณ โรงแรม Olive Tree รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560, 12 - 13 ธันวาคม 2017, ปีนัง มาเลเซีย
2017 exพรชัย พรพนม, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Trypanosoma corvi and Trypanosoma avium in raptors in Thailand", The 10th Asian Raptor Research and Conservation Network Symposium ระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2560 ณ Ateneo de Davao University เมือง Davao (ดาเวา) ประเทศฟิลิปินส์ , 18 - 22 ตุลาคม 2017, ดาเวา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2015 exพิมพ์สุดา สุวรรณแสง, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, "Plasmodium sp. Infected Crested Serpent-Eagle:Parasite Morphology, Ultra-structure and Phylogeny", AMC8 &MST32, 28 - 30 มกราคม 2015, ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
2015 inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, exพรชัย พรพนม, exณัฐนันท์ ปานเพชร, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคมาเลเรียและภาวะกระเพาะพักเฉื่อยในอีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย รายงานสัตว์ป่วย", International Conference on Veterinary Science 2015 , 11 - 13 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, exประทีป โรจนดิลก, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาตในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2551-2558", International Conference on Veterinary Science 2015, 12 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายภัทรพงศ์ จักรทอง, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Autumn migration of amur falcon Falco amurensis in Thailand", International Raptor Conference 8th ARRCN Symposium, 7 กุมภาพันธ์ 2014, pune สาธารณรัฐอินเดีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570036]