Person Image

  Education

  • ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของสานิต

  Journal

  บทความของสานิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในสำนักงานเลขานุการ

  บทความแต่ละ Quartile ของสานิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในสำนักงานเลขานุการ

  บทความแต่ละ TCI Group ของสานิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในสำนักงานเลขานุการ

  Publish Year International Journal 4
  2021 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, exรองใจ กำเหนิดผล, "APPLYING SOCIAL NETWORK ANALYSIS TO PRODUCTION DEVELOPMENT OF LOCAL HAND-WOVEN GROUP IN THAILAND", PSYCHOLOGY AND EDUCATION, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 3020-3030
  2019 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, exนันท์นัดดา ฤทธิ์มนตรี, "Social Network Analysis of Protest Movements in Eastern Thailand", Asian Political Science Review, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 42-50
  2019 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ความพึงพอใจของผู้รับบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ใต้สะพานพระราม 4", Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ Special, มิถุนายน 2019, หน้า 224-233
  2017 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, "Clients’ Satisfaction on Public Disaster Assistance Services in Pak Kret Municipality, Thailand", Asian Political Science Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 38-44
  Publish Year National Journal 6
  2020 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคมและการสร้างเค้าโครงกรอบแนวคิดของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อต้านโรงไฟฟ้า", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 240-269
  2018 inนางสาวทิพวัลย์ รามรง, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "แนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 185-208
  2018 exนายนวมินทร์ รัตนพงศ์ธระ , inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, "บางขุนเทียนชายทะเล: การศึกษาปัญหาและการจัดการชุมชน", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 15-24
  2016 exสุพาทินี เพ็งเจริญ, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วชิรสารการพยาบาล, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 63-ึ74
  2016 exอภิษฎา พฤฒิวรวงศ์, exพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ความตระหนักในคุณค่าตนเองของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร", วชิรสารการพยาบาล, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 51-62
  2016 exปฏิญญา พงษ์ราศรี, inดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ศาสตราจารย์พิเศษ, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "กลยุทธ์การดำรงชีพที่ชาวนาในพื้นที่ดอนนำมาใช้เพื่อความอยู่รอด : กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี", วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 328-349

  Conference

  การนำเสนอบทความของสานิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในสำนักงานเลขานุการ

  Publish Year International Conference 4
  2023 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "THE PRODUCT DEVELOPMENT OF THE HAND-WOVEN COMMUNITY ENTERPRISE: A SOCIAL NETWORK ANALYSIS", 8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 24 เมษายน 2023, - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  2022 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "Social Networks and Core Framing Tasks of Krabi Environmental Movement", The 3 rd International Conference on Environment, Livelihood, and Services: Environmental Adaptation an d Social Self-Reliance (ICELS 2022) , 14 - 16 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "Collaborative Governance of Housing Relocation Project: A Case Study of Baan Pracharat Rim Klong Project at Bangbua Ruamjai Pattana", 7th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 21 พฤศจิกายน 2022, City of Angeles สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  2019 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "กรอบการวินิจฉัยปัญหาของขบวนการประท้วงในภาคตะวันออกของไทย", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 - 26 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 4
  2021 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
  2019 inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับอนุบาล 2 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561 “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน”, 31 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
  2016 inนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์, inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2554", การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 “เอกภาพและความหลากหลาย ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” , 10 มิถุนายน 2016, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
  2016 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, "เครือข่ายทางสังคมและการสร้างเค้าโครงกรอบแนวคิดของขบวนการต่อต้านโรงไฟฟูา", โครงการCSDสัมพันธ์ครั้งที่ 15 การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง, 30 - 31 มกราคม 2016, มหาสารคาม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560205]