แนวโน้มผลงานของอนรรฆ

Journal

บทความของอนรรฆ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

Publish Year International Journal 2
2019 exApinya Saisamorn, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, exSomphot Duangchantrasiri, exAchara Simcharoen, exJames L.D. Smith, "Spatial and temporal analysis of leopards (Panthera pardus), their prey and tigers (Panthera tigris) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", Folia Oecologica, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 73-82
2016 exDuangchantrasiri, S., exUmponjan, M., exSimcharoen, S., inดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, exChaiwattana, S., exManeerat, S., exKumar, N.S., exJathanna, D., exSrivathsa, A., exKaranth, K.U., "Dynamics of a low-density tiger population in Southeast Asia in the context of improved law enforcement", Conservation Biology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 639-648
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "HUMAN AND SAMBAR USE OF RECOVERY FOREST AROUNDMAE WONG RIVER, MAE WONG NATIONAL PARK", Journal of Wildlife in Thailand, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 61-69

Conference

การนำเสนอบทความของอนรรฆ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอนุรักษ์วิทยา

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, exWichian Shinwong, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Smart man, smart ranger, and smart patrol: the essential elements in protection and recovery of threatened wildlife species in Thailand", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 27 เมษายน 2018
Publish Year National Conference 1
2015 exนายวิทยา เทือกเถาว์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, "ความชุกชุมและการใช้พื้นที่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus indicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2558, 24 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560185]