Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของขรรค์ชัย

  Journal

  บทความของขรรค์ชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

  Publish Year National Journal 1
  2020 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชเรศร์ ชคัตตรัยกุล, อาจารย์, "ผลของการทำไม้ออกโดยวิธีเลือกตัดต่อการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่สวนป่า จังหวัดแพร่", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 298-308

  Conference

  การนำเสนอบทความของขรรค์ชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

  Publish Year International Conference 3
  2019 inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "APPLYING THE DELPHI METHOD TO SELECT THE SUSTAINABLE FOREST HARVESTING SYSTEM", FORMEC: 52 International Symposium on Forest Mechanisation, 6 - 9 ตุลาคม 2019, Sopron สาธารณรัฐฮังการี
  2017 inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Productivity and Harvesting of Exotic Tree Plantations on Highland in Chiang Mai, Thailand", Productivity and Safety of Final Cutting on Mountain Forests. Proceedings of Joint Regional Meeting of IUFRO RG3.03.00 and RG3.06.00 in Asia, 24 - 28 กรกฎาคม 2017, Matsuyama and Kochi ญี่ปุ่น
  2016 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Mamoru Kanzaki, "Reduced Impact Logging for Sustainable Forest Plantation Management: A case study at the Royal Agricultural Station Angkhang in Chiangmai Province", Exploring Academic Frontiers for a Sustainable Future: Challenges for Japan-ASEAN Research Collaboration, 16 ธันวาคม 2016, เกียวโต ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 6
  2021 exณัฐนิช พูลศรี, exสริตา พูลภิรมย์, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, inดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคำนวณเวลาเดินทางของคลื่นเสียงในแผ่นไม้ด้วยวิธีติดตามเส้นทางรังสี", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 inดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, "รูปแบบรูในเนื้อไม้ที่เกิดจากการเจาะทำลายโดยโรคและแมลงในไม้สัก", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exนายบุณยกร ใจสอาด, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณและองค์ประกอบของขยะ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง", การประชุมการป่าไม้ ปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exวัชรพงษ์ โพนคำหล, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลของความหนักเบาของการตัดขยายระยะต่อลักษณะสังคมพืชในส่วนป่าแบบผสมบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6, 19 - 20 มกราคม 2017, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
  2017 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวาทินี กฤษณะพันธ์, "ผลกระทบจากการทำไม้บนพื้นที่สูงต่อความหลากหลายของพืชและสมบัติทางกายภาพของดิน ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 มกราคม 2017, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, "ผลกระทบจากการทำไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560171]