แนวโน้มผลงานของสุกัญญา

Journal

บทความของสุกัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ Quartile ของสุกัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ TCI Group ของสุกัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Journal 1
2013 exPham, M.-H., exChang, W.-H., exBerthouly-Salazar, C., exLin, D.-Y., inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, exWang, C.-C., exLee, Y.-P., exTixier-Boichard, M., exChen, C.-F., "Genetic characterization of Taiwan commercial native chickens ascertained by microsatellite markers", Journal of Poultry Science, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2013, หน้า 290-299
Publish Year National Journal 2
2018 exนางสาวพิชานีย์ แจ่มจำรัส, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างยีน bGH กับน้ าหนักตัวในโคลูกผสมวากิว-ก าแพงแสน วากิว-บราห์มันและโคพันธุ์ก าแพงแสน", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2(พิเศษ2), พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 210-215
2017 exณชัย ศราธพันธุ์, exสายใจ ชื่นสุข, exมาลี อภิเมธีธำรง, exวิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร, exศร ธีปฏิมากร, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมสายแม่ในโคพื้นเมืองไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอ", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 601-612

Conference

การนำเสนอบทความของสุกัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, exพีรยุทธ นิลชื่น, exภรณ์ทิพย์ กาญจนฤทธิไกร, exปวีณา เจียมงาม, "ผลการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่แตกต่างกันต่ออัตราการผสมติดและอัตราการตั้งท้องในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2017 inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, exคามิน ไชยมงคล, "ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของไก่สามเหลือง ไก่ตะเภาทอง และไก่ลูกผสมที่อายุ 14 สัปดาห์", The 6th Animal Science annual conference of Thailand 2017 (ASAC 2017), 22 - 23 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของสมรรถภาพการให้ลูกของแม่สุกรพันธ์ุแท้ในเขตภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ, 28 - 30 มิถุนายน 2016, โรงแรมพลูแมน ศรีราชา ออคิด ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exฐาปกรณ์ รุ่งเรือง, exการันต์ แรงเขตรกิจ, inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริม Acidifierต่อคุณภาพเนื้อในไก่กระทง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, exชญานินทร์ รักษาสังข์, exทณัฐ ปริญญา, exพรพนิต คำมณี, exศรุต รักน้อย, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนางภคอร อัครมธุรากุล, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, "การศึกษาอายุที่เหมาะสมต่อคุณภาพเนื้อและคุณภาพซากในการผลิตไก่พันธุ์สามเหลือง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560169]