แนวโน้มผลงานของเมทินี

Journal

บทความของเมทินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Publish Year National Journal 2
2019 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ: บริบทการให้บริการของ สายการบินเซาท์เวสต์", Veridian E-Journal มนุษยศาสตร์ เเละสังคมศาสตร์ เเละศิลปะ (ภาษาไทย), ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 973-985
2019 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, "อิทธิพลของคุณค่าที่อยู่ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึกและผลการปฏิบัติงาน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ร่วมกับการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของสถาบันการบินพลเรือน", Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 724-747

Conference

การนำเสนอบทความของเมทินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Publish Year International Conference 3
2019 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exนายคฑาวุธ เจียมบัว, exดร.สันติธร ภูริภักดี, "Willingness to use and pro-environmental attitudes for airlines’ environmental friendly services: The perspective of Thai passengers", 39th International Conference on Modern Research in Social Sciences, Management and Applied Business, 15 - 16 ธันวาคม 2019, มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2019 exนายคฑาวุธ เจียมบัว, inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "The Factors Influence Work Out of Thai Undergraduate Students", 39th International Conferenceon Modern Research in Social Sciences, Management and Applied Business, 15 - 16 ธันวาคม 2019, มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2014 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "คุณภาพบริการในกระบวนการเข้าพัก : กรณีศึกษากลุ่มโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทอล", งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2017 inนางสาวจันทร์เมธา ศรีรักษา, อาจารย์, inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "ความคาดหวังและการรับรู้เกี่ยวกับการฝึกงานด้านธุรกิจการบิน:กรณีศึกษานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2017, Bangkok นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "เพลง: วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, inนางสาวจันทร์เมธา ศรีรักษา, อาจารย์, "คุณลักษณะบัณฑิตด้านการบินที่พึงประสงค์: มุมมองของตลาดแรงงาน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “ASEAN 50 Plus: Uniqueness in Diversity”, 18 สิงหาคม 2017, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exภาวิศา การัตน์, "การประเมินคุณภาพการบริการสายการบิน กรณีศึกษา สายการบินภูฏาน ", การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4” , 8 กรกฎาคม 2016, มหาสารคาม ประเทศไทย
2013 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "คุณภาพบริการของพนักงานบริการส่วนหน้า โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาการให้บริการด้านการสำรองห้องพัก", การประชุมวิชาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560168]