แนวโน้มผลงานของปัทธิมา

Journal

บทความของปัทธิมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Journal 9
2021 exนางสาววรรษมน วัฑฒนายน , inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ohmic heating of a solid-liquid food mixture in an electrically conductive package", Journal of Food Engineering, ปีที่ 289, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 110180-1-10
2018 exAlnoman, M., inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBanawas, S., exSarker, M.R., "Bicarbonate and amino acids are co-germinants for spores of Clostridium perfringens type A isolates carrying plasmid-borne enterotoxin gene", Food Microbiology, ปีที่ 69, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 64-71
2018 exAlzubeidi, Y.S., inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTalukdar, P.K., exSarker, M.R., "Inactivation of Clostridium perfringens spores adhered onto stainless steel surface by agents used in a clean-in-place procedure", International Journal of Food Microbiology, ปีที่ 277, พฤษภาคม 2018, หน้า 26-33
2017 exPraphat K. Talukdar, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAshfaque Hossain, exMahfuzur R. Sarker, "Inactivation strategies for Clostridium perfringens spores and vegetative cells", Applied and Environmental Microbiology, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า e02731-e027316
2017 exMaryam Alnoman, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahfuzur R. Sarker, "Chitosan inhibits enterotoxigenic Clostridium perfringens type A ingrowth medium and chicken meat", Food Microbiology, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 15-22
2016 inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Differentiation of Four Varieties of Germinating Thai Colored Indica Rice (Oryza sativa L.) by Metabolite Profiling", FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 65-73
2015 inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaryam Alnoman, exDanile Paredes-Sabja, exMazfuzur R. Sarker, "ผลของซอร์เบตและเบนโซเอตที่มีต่อสปอร์ Clostridium perfringens ชนิดเอ", Food Microbiology, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 89-98
2014 inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mahfuzur R. Sarker, exAssoc. Prof. Dr. Daniel Paredes-Sabja, exMaryam Alnoman, exSaeed Banawas, "New amino acid germinants for spores of the enterotoxigenic Clostridium perfringens type A isolates", Food Microbiology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2014, หน้า 24-33
2013 inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaryam Alnoman, exDaniel Paredes-Sabja, exMahfuzur R. Sarker, "Inactivation strategy for Clostridium perfringens spores adhered to food contact surfaces", Food Microbiology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 328-336

Conference

การนำเสนอบทความของปัทธิมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaryam Alnoman, exSaeed Banawas, exDaniel Paredes-Sabja, exMahfuzur R. Sarker, "Identification and characterization of new amino acid germinants for spores of the enetrotoxigenic Clostridium perfringens type A isolates", American Society for Microbiology 113th General Meeting, 18 - 21 พฤษภาคม 2013, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2013 inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaryam Alnoman, exSaeed Banawas, exDaniel Paredes-Sabja, exMahfuzur R. Sarker, "Identification and Characterization of New Amino Acid Germinants forSpores of the Enterotoxigenic Clostridium perfringens Type A Isolates", ASEAN Food Safety Forum, 28 - 29 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaryam Alnoman, exDaniel Paredes-Sabja, exMahfuzur R. Sarker, "Inactivation Strategy of Clostridium perfringens Spores Adhered toFood Contact Surfaces", ASEAN Food Safety Forum, 28 - 29 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560166]