แนวโน้มผลงานของศิวพล

Journal

บทความของศิวพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Journal 13
2021 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exVarakorn Kasemsuwan, "Field electron emission enhanced streamer cold plasma interaction on seed surface wettability", Surfaces and Interfaces, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 100877-1-8
2020 exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Self-Induced Localized Electric-Field-Enhanced Electrostatic Electron Emission in Polypropylene Surface-Based Roll-to-Roll Manufacturing", IEEE Access, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 222267-222273
2020 exKhomsan Ruangwong, exThunyapuk Rongsangchaicharean, exChayaporn Thammaniphit, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Atmospheric Corona Discharge Plasma for Rice (Oryza sativa L.) Seed Surface Modification, Fungi Decontamination, and Shelf Life Extension", Plasma Medicine, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020 - มกราคม 2021, หน้า 191-201
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit, "Localized Electric Field Enhanced Streamer Cold Plasma Interaction on Biological Curved Surfaces and Its Shadow Effect", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 1253-1265
2019 exRatchanont Pongto, exNopparat Wiwattanaphon, ex Peerapon Lekpong, exSiam Lawawirojwong, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exKerk F. Kee, exKulsawasd Jitkajornwanich, "The Grid-Based Spatial ARIMA Model: An Innovation for Short-Term Predictions of Ocean Current Patterns with Big HF Radar Data", Advances in Intelligent Systems and Computing, ปีที่ 936, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 26-36
2018 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Tuning Surface Wettability through Hot Carrier Initiated ImpactIonization in Cold Plasma", ACS Applied Materials & Interfaces, ปีที่ 10, ฉบับที่ 13, เมษายน - มีนาคม 2018, หน้า 11297-11304
2018 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, ex Kulsawasd Jitkajornwanich, "Nearly Ballistic Electron Transport in an Out-of-Plane Nanoscale Defect-Void Channel", IEEE Transactions on Electron Devices, ปีที่ 65, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 2601-2606
2018 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsuwan, Varakorn, ex Jitkajornwanich, K., inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Microcorona Discharge-Mediated Nonthermal Atmospheric Plasma for Seed Surface Modification", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2018, หน้า 817-830
2016 exNatthaporn Khamsen, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid Nonthermal Discharge Plasma", ACS Applied Materials & Interfaces , ปีที่ 8, ฉบับที่ 30, สิงหาคม 2016, หน้า 19268-19275
2016 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Hybrid Graphene/Si-Based Nanoscale Vacuum Field Effect Phototransistors", ACS Photonics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 10, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2016, หน้า 1799-1808
2015 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tuning the ballistic electron transport of spatial graphene–metal sandwich electrode on a vacuum-silicon-based device", RSC Advances, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 2032-2037
2015 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Field emission graphene–oxide–silicon field effect based photodetector", physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, กันยายน 2015
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exMyungji Kim, exHong Koo Kim, "Space charge neutralization by electron-transparent suspended graphene", Scientific Reports, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3764, มกราคม 2014
Publish Year National Journal 3
2018 exวีรภัทร ปัญญาหอม, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตฤณภพ บุญเส็ง, "การศึกษาการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงออโต้ในระบบรถไฟฟ้า", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 31, ฉบับที่ 103, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 79-87
2018 exกรสิทธิ์ สินสมบูรณ์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาและสร้างแบบจำลองเครื่องกังหันแก๊สและเครื่องกังหันไอน้ำสำหรับใช้เป็นแบบจำลองโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบหลายเพลา", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 31, ฉบับที่ 104, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 69-82
2017 exนายดลมนรรจน์ สันติยานนท์ , inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดแฟกเตอร์แรงดันไฟฟ้าไม่ได้ดุลโดยใช้หม้อแปลงชนิดต่างๆสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟ", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 30, ฉบับที่ 101, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 69-80

Conference

การนำเสนอบทความของศิวพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Conference 20
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhomsan Ruangwong, exChayaporn Thammaniphit, "Localized Electric Field Roles in Nonthermal Corona Plasma for Surface Functionalization", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์, exChayaporn Thammaniphit, exKhomsan Ruangwong, "Effect of Cold Plasma on Alternaria Brassicicola Morphology and Seed Germinations", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanudda Charoensorn, exVarakorn Kasemsuwan, "Fringe Field Assisted Electrostatic Discharge in Polypropylene Manufacturing", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exTatsanee Jenbanphue, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKulsawasd Jitkajornwanich, "Electrostatic Properties and Ions Elimination Effect of Polyvinyl Chloride (PVC) Adhesive Tape Manufacturing", 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 4 - 6 มีนาคม 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKulsawasd Jitkajornwanich, inดร.บุศรา พิริยะอนนท์, อาจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Surface Modifications in Pulsed Microcorna Streamer Plasma", The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2018 exChaninun Yoddee , inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Arc Flash Hazard Assessment in Medium VoltageSwitchgear : A Case Study in Cement Plant", The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2018 exJitkajornwanich, K., exKongthong, C., exKhongsoontornjaroen, N., exKaiyasuan, J., exLawawirojwong, S., exSrestasathiern, P., inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exVateekul, P., "Utilizing Twitter Data for Early Flood Warning in Thailand", 2018 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, 10 - 13 ธันวาคม 2018
2017 exPawita Bunme, exNatthaporn Khamsen, exVarakorn Kasemsuwan, exKulsawasd Jitkajornwanich, exAchara Pichetjamroen, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Polarity effect of pulsed corona discharge plasma on seed surface modification", 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017; , 8 - 10 มีนาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exKulsawasd Jitkajornwanich, exPeerapon Vateekul, exTeerapong Panboonyuen, exSiam Lawawirojwong, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Road map extraction from satellite imagery using connected component analysis and landscape metrics", 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 11 - 14 ธันวาคม 2017, boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2017 exKulsawasd Jitkajornwanich, exPeerapon Vateekul, exUpa Gupta, ex Teeranai Kormongkolkul, ex Arnon Jirakittayakorn, exSiam Lawawirojwong, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Ocean Surface Current Prediction Based on HF Radar ObservationsUsing Trajectory-Oriented Association Rule Mining", 2017 IEEE International Conference on Big Data (BIGDATA), 11 - 14 ธันวาคม 2017, boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2016 exDonmanat Santiyanona,, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Simulation on Voltage Unbalance Reduction in Railway Electrification System by Different Special Transformers", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Arc Flash Hazard in Distribution System with Distributed Generation", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exNatthaporn Khamsen, exAric Akkarachanchainon, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Organic and Bio material Surface Modification via CoronaDischarge induced Atmospheric-Cold Plasma", 2016 International Electrical Engineering Congress, iEECON2016, 2-4 March 2016, Chiang Mai, Thailand, 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exNatthaporn Khamsen, ex Aric akkarachanchainon, exKamonpun fookiat, exJaraspong Srisala, exSuvit Chomchuena, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Atmospheric Cold Plasma via Fringe Field Enhanced CoronaDischarge on Single Dielectric Barrier for Large-Volume Applications", 2016 International Electrical Engineering Congress, iEECON2016, 2-4 March 2016, Chiang Mai, Thailand, 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vacuum Electron-Based Photodiode", The Seventeenth IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC 2016), 19 - 21 เมษายน 2016, Monterey แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exPongpol Ongrungroj, exNawaporn Tangjitchutchawal, "Modeling and Simulation of Junction Temperature Rise of GaN Devices for Class D Resonant Converters", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Interfacial Oxide Defect Mediated Ballistic Electron Transport for ITO/p-Si Contact", 2014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology. (ECTI-2014), 14 - 17 พฤษภาคม 2014, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Combined Operation of Superconducting Fault Current Limiter and Static Var Compensator for Power System Transient Stability Improvement", Proceedings of the International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exNithiphat Teerakawanich, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrically Induced Explosive Atomization viaLocalized Nano-channel in an Insulator", The 17th Asian Conference on Electrical Discharge (ACED 2014) , 8 - 9 ธันวาคม 2014, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSorawit Stapornchaisit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exDr. Nattapon Chayopitak , exProf. Yasuharu Koike, "Micro-Macro Bilateral in Task Space for Delta Robot by Using Forward and Inverse Kinematic", TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2019 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทัศนีย ์ เจนบ้านผือ, "การศึกษาและการลดผลกระทบจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตในโรงงานเทปกาวพันสายไฟแบบพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ด้วยเครื่องปล่อยประจุไอออน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปนัดดา เจริญศร, "การศึกษาและลดผลกระทบของการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตในโรงงานผลิตผ้าใยสังเคราะห์", กาประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exพงษ์ประเสริฐ ผาแดงจงเจริญ, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองระบบไฮบริดที่มีการติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่เพื่อแก้ปัญหาความสมดุลโหลดพลวัต", การประชุมวิชกาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (The 10th Conference of Electrical Engineering Network 2018), 1 - 3 พฤษภาคม 2018, อำเภอเมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2017 exนายกรสิทธิ์ สินสมบูรณ์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบหลายเพลาเพื่อใช้ในการศึกษาเสถียรภาพพลวัต", The 9th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala of Technology 2017 (EENET 2017), 2 - 4 พฤษภาคม 2017, อำเภอเมือง จันทบุรี ประเทศไทย
2017 exนายวีรภัทร ปัญญาหอม, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าโดยเชื่อมต่อหม้อแปลงออโต้ในระบบไฟฟ้า", The 9th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2017 (EENET 2017), 2 - 4 พฤษภาคม 2017, อำเภอเมือง จันทบุรี ประเทศไทย
2016 exธเนศ ฝีปากดี, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบเฝ้าสังเกตพลวัตสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดับ 115 kV บนพื้นฐานการวัดแบบประสานเวลา", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exตฤณภพ บุญเส็ง, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองและการจำลองระบบไฟฟ้าสำหรับการขนส่งทางรางเพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้า", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (The 5th National and International Graduate Study Conference 2015), 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวรวิทย์ บินซาอิ๊ด , exอ.ดร.นิธพัฒน์ ทีรฑวณิช, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีปลดโหลดเมื่อมีความถี่ต่ำเกินที่เหมาะสมในระบบไมโครกริดโดยใช้ฟัซซีลอจิกควบคู่กับการหาค่าเหมาะสมสูงสุดแบบฝูงอนุภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที 37 (The 37th Electrical Engineering Conference, EECON-37), 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560161]