แนวโน้มผลงานของกิติโชค

Journal

บทความของกิติโชค เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ Quartile ของกิติโชค เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ TCI Group ของกิติโชค เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 1
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 158-163

Conference

การนำเสนอบทความของกิติโชค เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 4
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะไฮโดรเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์", The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019), 20 - 23 พฤศจิกายน 2019, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะด้วยก๊าซไฮโดรเจน", International conference on Environmental and Rural Development, 10th ICERD., 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, อ.เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Short Term Analysis of PV System Performance in Different Areas of Thailand", The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019), 10 - 13 กรกฎาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exนายสายอนุ สอนนุชาติ, exนายศุภวัฒน์ เกื้อกูล, exนายสุวิชา แพงสีทา, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมพลังลม-แสงอาทิตย์ เชิงเดื่ยว", The 3rd Annual Prince of Songkla University Phuket International Conference (PSU PIC 2014) on “Multidisciplinary Studies on Sustainable Development”, 13 - 14 พฤศจิกายน 2014, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 exนายดาราวัฒน์ สานเชาว์, exนางสาวจรัญญา สีเปียชัย, exนายวีรยุทธ จันทารัต, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเครื่องผลิตโอโซนแบบอิเล็กโตรดตัวนำแบบแปรงลวดหมุนเพื่อบำบัดน้ำเสีย", The 42 nd Congress on Science and Technology of Thailand ( STT42 ) on “ Knowledge of the Land towards Innovation for Sustainable FeTure ” , 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exกิตติศักดิ์ ศุภลักษณ์, exนายพิษณุ สุพร, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบวงจรกระแสความถี่สูงโดยใช้หลักการแปลงสัญญาณแบบเต็มคลื่น", The 2nd KU CSC Conference “Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Regien” , 2 ธันวาคม 2014, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560083]