แนวโน้มผลงานของกิติโชค

Journal

บทความของกิติโชค เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 1
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 158-163

Conference

การนำเสนอบทความของกิติโชค เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 4
2019 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Short Term Analysis of PV System Performance in Different Areas of Thailand", The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019), 10 - 13 กรกฎาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะด้วยก๊าซไฮโดรเจน", International conference on Environmental and Rural Development, 10th ICERD., 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, อ.เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะไฮโดรเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์", The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019), 20 - 23 พฤศจิกายน 2019, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
2014 exนายสายอนุ สอนนุชาติ, exนายศุภวัฒน์ เกื้อกูล, exนายสุวิชา แพงสีทา, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมพลังลม-แสงอาทิตย์ เชิงเดื่ยว", The 3rd Annual Prince of Songkla University Phuket International Conference (PSU PIC 2014) on “Multidisciplinary Studies on Sustainable Development”, 13 - 14 พฤศจิกายน 2014, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 exนายดาราวัฒน์ สานเชาว์, exนางสาวจรัญญา สีเปียชัย, exนายวีรยุทธ จันทารัต, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเครื่องผลิตโอโซนแบบอิเล็กโตรดตัวนำแบบแปรงลวดหมุนเพื่อบำบัดน้ำเสีย", The 42 nd Congress on Science and Technology of Thailand ( STT42 ) on “ Knowledge of the Land towards Innovation for Sustainable FeTure ” , 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exกิตติศักดิ์ ศุภลักษณ์, exนายพิษณุ สุพร, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบวงจรกระแสความถี่สูงโดยใช้หลักการแปลงสัญญาณแบบเต็มคลื่น", The 2nd KU CSC Conference “Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Regien” , 2 ธันวาคม 2014, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560083]