Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  แนวโน้มผลงานของอรไท

  Journal

  บทความของอรไท เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  บทความแต่ละ Quartile ของอรไท เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  บทความแต่ละ TCI Group ของอรไท เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  Publish Year International Journal 11
  2020 exDr. Suwanna Semsri, exChanyatorn Seatew, exSiriluk Rattanabunyong, exSirigade Ruekit, exDr. Natharinee Horata, exDr. Aussara Panya , exProf. Dr. Pa-thai Yenchitsomanus, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In-vitro studies of anti-EGFR tyrosine kinase activity of Thai nutraceutical plants", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 196-206
  2020 exอัณศยา พุ่มจันทร์, exสุขีวิน กรอบทอง , exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "Novel Chimeric Multiepitope Vaccine for Streptococcosis Disease in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.)", Scientific report, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020
  2019 exDr. Thitima Panyayai, exDr. Chumpol Ngamphiw, exDr. Sissades Tongsima, exMr. Wuttichai Mhuantong, exMr. Wachira Limsripraphan, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "FeptideDB: A web application for new bioactive peptides from food protein", Heliyon, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า e02076:1-e02076:8
  2018 exDr. Saowalak Onming, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Characterization, homology modeling and expression of the putative translationally controlled tumor protein gene from giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (de Man)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 182-189
  2018 exOnming, S., exThongda, W., exLi, C., inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, exKlinbunga, S., exPeatman, E., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Bioinformatics characterization of a cathepsin B transcript from the giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii: Homology modeling and expression analysis after Aeromonas hydrophila infection", Comparative Biochemistry and Physiology Part - B: Biochemistry and Molecular Biology, ปีที่ 221-222, พฤษภาคม 2018, หน้า 18-28
  2018 exPanyayai, T., exSangsawad, P., exPacharawongsakda, E., inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exTongsima, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "The potential peptides against angiotensin-I converting enzyme through a virtual tripeptide-constructing library", Computational Biology and Chemistry, ปีที่ 77, มกราคม 2018, หน้า 207-213
  2016 exKanjanaworakul, Poonmanee, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "cDNA sequence and protein bioinformatics analyses of MSTN in African catfish (Clarias gariepinus)", MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 283-293
  2016 exVongvanrungruang, A, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonkaew, T, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Single base substitution causing the fragrant phenotype and development of a type-specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifera)", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2016
  2015 exKanjanaworakul, Poonmanee, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "cDNA structure and the effect of fasting on myostatin expression in walking catfish (Clarias macrocephalus, Gunther 1864)", FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 177-191
  2014 exน.ส.วรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exดร. สุวรรณา เสริมศรี, exดร. ณัฐริณี หอระตะ, exน.ส. วรรณวิมล หมอกมาก, exดร. ศิษเฎศ ทองสิมา, exศ.ดร. อภิชาต สุขสำราญ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational analyses of curcuminoid analogs against kinase domain of HER2", BMC Bioinformatics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 261
  2014 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exนภัทร สองทวี, exศิริลักษณ์ รัตนาบรรยง, exอัญชลี ทรรศนาขจร, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, ex Hirono I, exKondo H, expongsak khunrae, ex Rattanarojpong T, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Homology modeling and virtual screening for antagonists of protease from yellow head virus.", J Mol Model. , ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 2116
  Publish Year National Journal 14
  2023 inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, inนางพัชรี อำรุง, inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, exชิษณุพงศ์ ประทุม, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "Community Supported Agriculture (CSA) - the selective way of life for unemployed persons affected by the pandemic of Covid-19", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 103-116
  2021 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exนางสาวชมภูนุช จอมเกาะ, exนางสาวบัวหลวง โชระเวก, exนางสาวอรอนงค์ อยู่ยงค์, "ผู้ประกอบการด้านอาหารในยุคธุรกรรมดิจิตอลกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562", วารสารอาหาร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 33-42
  2020 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "เปปไทด์ - โมเลกุลเล็ก ๆ จากโปรตีนที่เป็นมากกว่าอาหาร และการทำนายคุณสมบัติเปปไทด์โดยเครื่องมือทางโปรตีนชีวสารสนเทศศาสตร์", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 21-27
  2019 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "Trans Fat มหันตภัยระดับโลก ที่ประชาชนต้องตระหนักรู้กับ WHO & นโยบาย REPLACE", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 28-32
  2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "โปรตีนและเปปไทด์ที่สำคัญในไข่ขาว", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 44-49
  2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "กินไข่อย่างไร ให้ปลอดภัยจากเชื้อซาลโมเนลลา", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 13-16
  2017 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ชีวเคมีของพริก: ตอนที่ 3 ความเผ็ดร้อนของพริก", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 29-32
  2017 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ภาชนะดินเผา เซรามิก และ อาหาร", วารสารอาหาร (FOOD JOURNAL), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 14-19
  2016 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น", วารสารอาหาร (Food Journal) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 21-26
  2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "โปรตีนเวย์ เพิ่ม"กล้าม" ได้จริงหรือ?", หมอชาวบ้าน, ปีที่ 37, ฉบับที่ 436, สิงหาคม 2015, หน้า 40-43
  2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 1 สีสันแสนสวยด้วยเม็ดสีที่แตกต่าง", วารสารอาหาร (Food Journal) , ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 23-28
  2014 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "เมื่อถึงยุคของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร", Food Focus Thailand, ปีที่ 9, ฉบับที่ 97, เมษายน 2014, หน้า 32-37
  2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "Trans Fat ... ไขมันปีศาจ!", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 24-27
  2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "น้ำมันหอม...อบเชยจีน ปกป้องอาหารจากเชื้อก่อโรค", หมอชาวบ้าน, ปีที่ 36, ฉบับที่ 428, ธันวาคม 2014, หน้า 34-36

  Conference

  การนำเสนอบทความของอรไท เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  Publish Year International Conference 11
  2024 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exNitchakarn Saibuayai, "PROTEIN BIOINFORMATICS ANALYSIS OF LACCASE ON Lentinus squarrosulus AND RELATIVE SPECIES", The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49), 23 - 25 มกราคม 2024, สงขลา ประเทศไทย
  2022 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "PROTEIN BIOINFORMATICS: THE PERSPECTIVE IN FOOD, AGRIFOOD AND FOOD FISERY", The 25th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE25), 8 - 11 มิถุนายน 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "Bioactive Proteins and Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals", International Symposium for Agricultural Biotechnology, 17 - 18 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
  2015 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exวรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, exดร.ณภัทร สองทวี, exศ.ดร.อภิชาต สุขสําราญ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Elucidating the interaction of curcumin analogs toward HER2-kinase, the dominant protein in human breast cancer", 1st Nakhon Phanom National and International conference in Healthcare (NPNICH), 7 - 10 กรกฎาคม 2014, นครพนม ประเทศไทย
  2014 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exดร.ณภัทร สองทวี, exศิริลักษณ์ รัตนบรรยงค์, exดร.สุวรรณา เสริมศรี, "Computer-aided Protein Modeling: A Case Study From Tyrosine Kinase Domain of EGFR", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exนางสาววนัสนันท์ หมัดมณี, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "In vitro Antioxidant Activity of Peptide Fragments from Fermented Channa striata", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exนางสาววรรณรัตน์ ยิ้มอิ่ม, exศ.ดร.อภิชาต สุขสําราญ, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In silico study of curcumin analogs as HER2 kinase inhibitors", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) in the theme of “Moving Towards Innovation in Chemistry”, 8 - 10 มกราคม 2014, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
  2013 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, "Optimization of the fermentation of okara by the lactic acid bacteria", 10th Australian Peptide conference, 8 - 13 มกราคม 2013, ปีนัง มาเลเซีย
  2013 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exอดิศักดิ์ องค์สวัสดิ์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Computational Analyses of Human Kinome against EGFR-TKIs using Homology Modelling and Molecular Docking approaches", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013) หัวข้อ "Global Chemical Sciences for Green Community" , 23 - 25 มกราคม 2013, อ.บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
  2013 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.นราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013 , 13 - 14 มิถุนายน 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 4
  2024 inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา, inนายสมภพ นาขวัญ, inนายวีรชัย โทบาง, exภครมล ยิ้มแย้ม, exสุภัคดี นำพา, exมาลัย บุญชื่น, exสาวิตรี สุภาพอาภรณ์, exอัญชนา พงษ์สุวินัย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "คัดแยกขยะอินทรีย์สู่การผลิตสารปรับปรุงดินลดโลกร้อน", การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2024 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายสมภพ นาขวัญ, inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา, inนายวีรชัย โทบาง, "นวัตกรรมขจัดไขมัน FOGiATK (โฟกีแทค)", การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2024 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา, inนายสมภพ นาขวัญ, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนายวีรชัย โทบาง, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, "U2T ลาดพร้าวขยายผลสู่ IFRPD – KU", การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ประจำปี 2566, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exศรัญญา เรืองสว่าง, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ผลกระทบของกระบวนการอบแห้งผักพื้นบ้านไทยต่อคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ :“โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ”, 21 - 23 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  Trademark

  การจดเครื่องหมายการค้า 3 ปีล่าสุด

  Publish Year International Trademark 4
  2023 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, "U2T ลาดพร้าว (ทะเบียนเลขที่ 231106012, รายการสินค้า/บริการ : ให้ความรู้หรืออบรมแนะแนวอาชีพ)", Kasetsart University, 2023
  2023 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, "U2T บางชัน กทม (ทะเบียนเลขที่ 231106013, รายการสินค้า/บริการ : ให้ความรู้หรืออบรมแนะแนวอาชีพ)", Kasetsart University, 2023
  2021 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exนางสาวขนิษฐา ทุกข์จาก, exนางสาวผโลทัย ฤาชัย, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "เครื่องหมายการค้า "Krispika"", Kasetsart University, 2021
  2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "เครื่องหมายการค้ากริลการ์ด", ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สวก., 2020

  Petty Patent

  การจดอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

  Publish Year International Petty Patent 10
  2021 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "กรรมวิธีการผลิตเมล็ดเงาะอบแห้งเพื่อแปรรูปแบบถั่ว", Kasetsart University, 2021
  2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตซอสหมักเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2020
  2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "ผงหมักเนื้อสัตว์ผสมสมุนไพรที่มีเมล็ดมัสตาร์ดผงเป็นส่วนประกอบ", Kasetsart University, 2020
  2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาววาสนา นาราศรี, "ซอสหมักเนื้อสัตว์ผสมสมุนไพร", Kasetsart University, 2020
  2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาววาสนา นาราศรี, "ซอสหมักเนื้อสัตว์สำหรับเด็ก", Kasetsart University, 2020
  2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตซอสหมักเนื้อสัตว์สูตรเข้มข้นที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สวก, 2019
  2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตผงหมักเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สวก., 2019
  2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "ซุปเห็ดรวมมิตรเสริมโปรตีนกึ่งสำเร็จรูปแบบผงและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2018
  2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, "ซุปแกงเลียงผงกึ่งสำเร็จรูปเสริมผงกล้วยและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2018
  2016 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางฉันทนา กอพยัคฆินทร์, "คุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียดและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2016
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560028]