Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย

  แนวโน้มผลงานของหงสกุล

  Conference

  การนำเสนอบทความของหงสกุล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาศิลปศาสตร์

  Publish Year National Conference 2
  2013 inนางสาวหงสกุล เมสนุกูล, อาจารย์, "ทัศนคติของคนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
  2012 inนางสาวหงสกุล เมสนุกูล, อาจารย์, "การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่พักตามมาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียวของซิกเซ้นส์ ไฮอเวย์ เกาะยาวน้อย จังหวัดภูเก็ต", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560027]