แนวโน้มผลงานของอิสระพงษ์

Journal

บทความของอิสระพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, exThanapol Thavornsil, "Destination Image of street food on China town an impact on tourists' dining experiences", CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 191-201
2021 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนายมานะศิลป์ ศรทนงค์, อาจารย์, exJusana Techakana, "การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของส่วนประสมการตลาดบริการของการท่องเที่ยวภาตตะวันตก", Solid State Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 6004-6016
2021 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, exThanapol Thavornsil, exJirachai Muenlit, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้เดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศไทย", Journal of Management Information and Decision Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ special1, สิงหาคม 2021, หน้า 1-10
Publish Year National Journal 16
2022 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "แรงจูงใจทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางเข้าร่วมงานกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา", วารสารธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 330-345
2022 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิค -19", วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 240-252
2021 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, exกุลธิดา นิมานบูรณวิจิตร, "การส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยผ่านข้อมูลสื่อออนไลน์", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 18-35
2021 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, exฐิติวัลค์ ช่อมะลิ, exณัฐฌา มูลคร, exสุดารัตน์ คณิตอิทธิวัฒน์, exศศิพร กลั่นบุศย์, exอาทิตยา ประเสริฐนอก, "การศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางทะเลตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เกาะล้าน อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี", ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 98-110
2020 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ , ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 274-300
2020 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "แบบจำลองสมการโครงสร้างจิตวิทยาเชิงบวกและความพึงพอใจในการเลือกบริโภคร้านอาหารริมทาง ณ ย่านเยาวราช ของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรป", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 205-224
2019 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต", Dusit Thani College Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 135-150
2019 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, "การศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะเต่าจังหวัด สุราษฎร์ธานี", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 17-24
2019 inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง", วารสารกระแสวัฒนธรรม, ปีที่ 20, ฉบับที่ 38, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 27-39
2019 inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, "การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 175-193
2018 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", Journal of Southern Technology , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2018, หน้า 13-20
2018 inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, "การจัดการการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Low carbon Destination กรณีศึกษา เกาะหมาก จังหวัดตราด", วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา , ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 221-234
2018 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเกาะเต่า จังหวัดสรุาษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", วารสารมหาวิทยาศิลปากร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 18-39
2018 inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, exกมลวรรณ อยู่คำ, exปลิดา รู้วัชรปกรณ์, exปิยะวรรณ มาก่อเกียรติ, exยูธิกา ด่านภู่วงศ์, exอฑิติยา ตรึกดี, "พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนเกาะหมาก จังหวัดตราด", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 2686-2703
2017 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "องค์ประกอบศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะหมาก จังหวัดตราด", ศิลปศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 24, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 95-102
2017 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inนางสาวอุมาพร บุญเพชรแก้ว, อาจารย์, "การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน ของเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 394-404

Conference

การนำเสนอบทความของอิสระพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

Publish Year National Conference 7
2020 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, exชฎิลดา พิพัฒน์เอี่ยมทอง, exชฎาวีร์ พิพัฒน์เอี่ยมทอง, exฉัตรวดี จงรักษ, exพงศธร ประจำเมือง, exเมริตา กลิ่นจันทร, exจิรชัย หมื่นฤทธิ์, "แรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนของกลุ่ม Generation X", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่17 , 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, exกัญญารัตน์ กายงาม , ex ฐิฎาพร พืชพา , ex ณัทสุข ไชยเพ็ชร , exศรกัญณา แสงอุทัย, exจิรชัย หมื่นฤทธิ์, "พฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท", เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2018 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, inดร.ณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์, inนางสาวพิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์, อาจารย์, inนางสาวอภิญญา สุพิชญ์, อาจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์, อาจารย์, "การสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวแบบเนิบช้าตามลักษณะองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, exหงสกุล เมสนุกูล , inดร.ณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์, "กลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2018 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, "ภาพลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกท่องเที่ยวถนนข้าวสาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, "การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดสามชุกอย่างยั่งยืน", ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, "การท่องเที่ยวอาสาสมัคร ทางเลือกหรือสิ่งที่ควรเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่", ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560026]