แนวโน้มผลงานของอรวรรณ

Conference

การนำเสนอบทความของอรวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Publish Year International Conference 1
2018 inนางอรวรรณ โมกขะเวส, อาจารย์, exTrakarn Prapaspongsa, "การประเมินวัฎจักรชีวิตของระบบท่าเทียบเรือตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ", The 11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCA Food 2018) in conjunction with the 6th LCA AgriFood Asia and the 7th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI) , 16 - 20 ตุลาคม 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550149]